Me­too och ägg­djur

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Som svar på me­to­o­rö­rel­sen har dis­kus­sio­nen kring #men­too fått allt mer upp­märk­sam­het. Det ta­las om en tox­isk man­lig­het som är ut­tryck för en för­le­gad mans­bild. Ra­fael Don­ner har skri­vit es­sä­bo­ken Män­ni­skan är ett käns­ligt djur, som be­hand­lar man­lig­he­ten norm­kri­tiskt. Han be­sö­ker stu­di­on strax ef­ter kloc­kan 10.

Ki­ke Ber­tell och Eva Ke­la kläc­ker idéer ut­i­från or­det ägg till­sam­mans med re­klam­man­nen och mu­si­kern Klaus Su­ho­nen. Bor­de vis­sa dägg­djur egent­li­gen be­näm­nas ägg­djur? YLE Yle Vega 10.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.