Ett av de älds­ta or­den

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Vil­ket är det älds­ta or­det i svens­kan? För 7 000 år se­dan ha­de män­ni­skor ett ord för att ”so­va” som är be­släk­tat med det svens­ka ver­bet ”so­va”. Språk­ve­ta­ren Hen­rik Ro­senkvist tar oss till­ba­ka till pro­to­in­doeu­ro­pe­is­kan och svens­kans älds­ta ord.

Var­i­från kom­mer ut­tryc­ket yt­ter­me­ra vis­so? Var­för he­ter det eko­no­misk­po­li­tisk men in­te, till ex­em­pel, ut­ri­kisk­po­li­tisk? Är det kor­rekt att sä­ga att man har löf­tat nå­got när man har av­gi­vit ett löf­te?

Finns det ett släkt­skap mel­lan den svens­ka ma­te­ma­tik­ter­men täl­ja­re och eng­els­kans tal­ly, som be­ty­der räk­na?

Pro­gram­le­da­re: Em­my Rasper. SR sve­ri­ges­ra­dio.se, Yle Vega mån­dag 22.50, re­pris sön­dag 12.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.