Nytt namn: Nor­ra Ma­ke­do­ni­en

Ma­ke­do­ni­en och Gre­kland har nått en hi­sto­risk över­ens­kom­mel­se. Ef­ter år av namn­kon­flikt har län­der­nas le­da­re ska­kat hand på att det nord­li­gas­te lan­det ska he­ta Nor­ra Ma­ke­do­ni­en.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

– Vi har ett av­tal, jag är glad ef­tersom vi har ett bra av­tal som täc­ker al­la villkor från den gre­kis­ka si­dan, sä­ger Gre­klands pre­miär­mi­nis­ter Alex­is Tsipras i ett tv-sänt fram­trä­dan­de till­sam­mans med Gre­klands pre­si­dent Pro­ko­pis Pav­lo­pou­los. Han sä­ger att det nya nam­net kom­mer att gö­ra klar skill­nad på Ma­ke­do­ni­en och den gre­kis­ka re­gi­o­nen med sam­ma namn.Ma­ke­do­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Zo­ran Zaev sä­ger att nam­net be­va­rar lan­dets et­nis­ka och kul­tu­rel­la iden­ti­tet.

– Det finns ing­en åter­vän­do, sä­ger han och upp­ma­nar op­po­si­tio­nen att stäl­la sig ba­kom det nya nam­net.

Han sä­ger att det är möj­ligt att slut­gil­tigt spi­ka av­ta­let un­der hel­gen som kom­mer.

Blo­ke­rar vägen till EU

Namn­kon­flik­ten mel­lan de två grann­län­der­na har bloc­ke­rat vägen för Ma­ke­do­ni­en i an­sö­kan om med­lem­skap i för­svars­al­li­an­sen Na­to och i EU. Gre­kland har he­la ti­den ho­tat med att läg­ga in ve­to. En­ligt Zo­ran Zaev finns nu inga så­da­na hin­der.

Namn­kon­flik­ten har på­gått i fle­ra de­cen­ni­er och sträc­ker sig till­ba­ka till 1991 då Ma­ke­do­ni­en ut­ro­pa­de själv­stän­dig­het från det for­na Ju­go­sla­vi­en. Gre­kland har än­da se­dan dess be­stri­dit nam­net då Aten be­fa­rar att det kan ut­gö­ra ett ter­ri­to­ri­ellt an­språk på den gre­kis­ka re­gi­o­nen med sam­ma namn.

Bland de namn som dis­ku­te­ra­des in­för går­da­gens be­sked fanns ”Nya Ma­ke­do­ni­en”, ”Öv­re Ma­ke­do­ni­en” och ”Ilin­den Ma­ke­do­ni­en” – det sist­nämn­de en re­fe­rens till det ma­ke­dons­ka upp­ro­ret mot Ot­to­mans­ka ri­ket 1903. Men va­let ser allt­så slut­li­gen att ha fal­lit på Nor­ra Ma­ke­do­ni­en.

FO­TO: TT-AP/PETROS GIANNAKOURIS

Ma­ke­do­ni­en och Gre­kland har kom­mit över­ens i den lång­va­ri­ga kon­flik­ten om att grann­lan­det ska kal­la sig nå­got an­nat än just Ma­ke­do­ni­en, sä­ger Gre­klands pre­miär­mi­nis­ter Alex­is Tsipras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.