Hej chef, har du de­le­ge­rat din in­lär­ning?

Vi ska al­la lä­ra oss mer ge­nom he­la li­vet, och det gäl­ler in­te ba­ra dem vid ar­bets­sta­tio­ner­na. De som leder och fat­tar be­slut lö­per risk att fal­la ef­ter i kom­pe­tens.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - SYLVIA BJON

En vän till mig skul­le en gång le­da ett pro­jekt, och bör­ja­de med att lä­ra sig det som al­la med­ar­be­ta­re i pro­jek­tet gjor­de. Det väck­te för­vå­ning på vis­sa håll i den or­ga­ni­sa­tio­nen. Vad ska det va­ra bra för? Det vi­sa­de sig att bra var just vad det var.

I da­gens lä­ge för­svin­ner allt mer av de gam­la åsik­ter­na om hur man bor­de le­da, och ock­så allt mer av de gam­la åsik­ter­na om hur vi bor­de ar­be­ta. Ett av de mest cen­tra­la äm­ne­na i ar­bets­li­vet just nu är hur al­la ska lä­ra sig mer un­der he­la li­vet, sam­ti­digt som man ar­be­tar vi­da­re.

Lön­ta­gar­cen­tra­len STTK:s ord­fö­ran­de Ant­ti Pa­lo­la ta­la­de på ett se­mi­na­ri­um i vint­ras på ett sätt som bröt det gam­la mönst­ret. Han sa­de att var och en fram­ö­ver mås­te ta mer an­svar själv för att upp­da­te­ra sitt kun­nan­de ge­nom he­la ar­betskar­riä­ren. Frå­gan om vil­ken skol­ning som er­bjuds ar­bets­ta­ga­re har vis­ser­li­gen in­te för­svun­nit, men nu är be­ho­vet av ny in­lär­ning så stort att ing­en kurs­dag i värl­den kan hjäl­pa al­la: Man ska va­ra be­redd att hjäl­pa sig själv.

Många är re­dan in­ställ­da på det, och har upp­täckt att det är en löp­mat­ta som rul­lar vi­da­re och vi­da­re. Man blir ald­rig fär­dig. Det är nå­got som of­ta på­pe­kas av fö­re­tags­le­da­re och po­li­ti­ker, men ty­värr allt­för of­ta i ett upp­i­från-och-ner-per­spek­tiv. Man får käns­lan av att när nå­gon med in­fly­tan­de sä­ger ”vi ska lä­ra oss” så är det ”ni där på verk­sta­den” som ska lä­ra sig. Där­för var det fräscht att hö­ra No­ki­as ord­fö­ran­de Risto Si­i­las­maa kom­ma med självin­sikt då han del­tog i en pa­nel­de­batt un­der Utri­kesmi­ni­s­te­ri­ets 100-års­ju­bi­le­um. Det hand­la­de om fram­ti­den och Fin­lands ut­ma­ning­ar, och i ett in­lägg be­rät­ta­de Si­i­las­maa att han un­der de se­nas­te åren lärt sig ki­ne­sis­ka, bör­jat pro­gram­me­ra igen ef­ter en pa­us på 30 år och ta­git sex uni­ver­si­tets­kur­ser i ma­ski­nin­lär­ning och ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, för att verk­li­gen för­stå vad det är frå­ga om.

Man mås­te slu­ta de­le­ge­ra in­lär­ning till de un­der­ly­dan­de, var­nar han – och var­ning­en gick ock­så till po­li­ti­ker.

– Vi sit­ter i en far­lig fäl­la, där vi de­le­ge­rar tän­kan­det och de­le­ge­rar vår in­lär­ning. Vi har vant oss vid att ha ett team av unga män­ni­skor som kom­mer till oss med en pre­sen­ta­tion om hur en sär­skild ny grej fun­ge­rar. De skö­ter in­lär­ning­en i vårt stäl­le, sa­de Si­i­las­maa.

– Men vi lär oss in­te nå­got på det sät­tet. Vi lär oss ba­ra att som pa­pe­go­jor upp­re­pa det vi me­mo­re­rat från vad de sagt, och lå­ta som om vi vet vad vi ta­lar om. Men det är en il­lu­sion.

Om­skol­ning är det he­ta or­det i po­li­ti­ken för att be­skri­va vad som be­hövs mot match­nings­pro­ble­met på ar­bets­mark­na­den, men det är in­te allt. Det be­hövs en blåslam­pa på ar­bets­plat­ser­na. För att män­ni­skor som job­bar där ska va­ra minst li­ka upp­da­te­ra­de, helst mer, när de slu­tar el­ler får spar­ken som då de bör­ja­de job­ba. Att för­sva­ga åter­an­ställ­nings­skyl­dig­he­ten av gam­la ar­bets­ta­ga­re gör på kort sikt att fö­re­ta­gen in­te be­hö­ver lig­ga i den säng de bäd­dat, men än­nu bätt­re är att al­la blir kun­ni­ga­re på dju­pet me­dan de är an­ställ­da, in­te ba­ra om­sko­las av sam­häl­let mel­lan job­ben.

Visst, det blir i allt hög­re grad vars och ens eget an­svar att för­verk­li­ga det och hjäl­pa sig själv. Men vill man le­da med gott ex­em­pel kan man slu­ta med att de­le­ge­ra in­lär­ning­en.

”Visst, det blir i allt hög­re grad vars och ens eget an­svar att hjäl­pa sig själv. Men vill man le­da med ex­em­pel kan man slu­ta med att de­le­ge­ra in­lär­ning­en.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.