Fat­to­ru­so kom­mer igen

Hu­go Fat­to­ru­sos nya ski­va hand­lar om mer än upp­värm­da res­ter från 70-ta­let.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - JAN-ERIK HOLM­BERG

JAZZ

Hu­go Fat­to­ru­so

Hu­go Fat­to­ru­so Y Bar­rio Opa (Fa­rout)

Pi­a­nis­ten och mul­ti­in­stru­men­ta­lis­ten Hu­go Fat­to­ru­so (född 1943) från Uru­gu­ay var så gott som bort­glömd i år­tion­den. På 70-ta­let med­ver­ka­de han på ski­vor av bland an­nat Air­to Mo­rei­ra och Eu­mir De­o­da­to. På Air­tos klas­si­ker Tom­bo in 7/4 spe­lar Fat­to­ru­so.

Än­nu ti­di­ga­re var han med i Los Sha­kers, som var Sy­da­me­ri­kas svar på Be­at­les. Se­na­re har han sam­ar­be­tat med Mil­ton Na­sci­men­to och Chi­co Bu­ar­que.

På ski­van Hu­go Fat­to­ru­so Y Bar­rio Opa går mu­si­ken i liknande spår som på 70-ta­let, då ban­det Opa ver­ka­de i USA.

På ski­van blan­das jazz­fun­ken med tra­di­tio­nel­la uru­gu­ay­ans­ka can­dom­be­ryt­mer, bos­sa och sam­ba. Bå­de ski­vans om­slag och mu­si­ken är på ytan så sjut­ti­o­ta­lis­tis­ka, att man kun­de tro att det­ta är en nyut­gå­va. Fat­to­ru­so hörs mest på Rho­des, men även and­ra år­gångs­kla­vi­a­tu­rer finns med i spe­let, in­te minst ana­log­kling­an­de syn­tar. Pi­a­nis­ten är i god form och bju­der på saf­ti­ga so­lon från de oli­ka in­stru­men­ten.

För­u­tom en kvin­tett med bland an­nat bro­dern Fran­ci­sco Fat­to­ru­so på bas, med­ver­kar bro­dern Sil­va som med si­na trum­mor bil­dar en tra­di­tio­nell can­dom­be­trio.

När­ma­re lyss­ning ger vid han­den att det är frå­ga om mer än upp­värm­da res­ter från 70-ta­let. Den in­le­dan­de La Del Che­che är täm­li­gen hård­kokt jazz, i vil­ken de ra­ka­re ryt­mer­na kom­plet­te­ras av bland an­nat wal­king bass.

Can­dom­be Be­at Funk är pre­cis vad ti­teln lå­ter för­stå me­dan Can­dom­be Al­to kom­bi­ne­rar can­dom­be med par­ti­do al­to. An­tes / Gol­denwings ac­ce­le­re­rar piggt till den and­ra de­len, som är en åter­blick från ski­van med sam­ma namn från 1976.

En väl­spe­lad ski­va med skö­na lå­tar som pas­sar sär­skilt bra för års­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.