In­bör­des­kri­get på­ver­ka­de he­la Lind­bergs släkt

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Ant­ti Me­ri­täh­ti var stabs­chef för rö­da gar­det i Al­ber­ga en kort tid i slu­tet av in­bör­des­kri­get. Han blev till­fång­a­ta­gen av tys­ka trup­per och för­des via Sve­a­borg till fång­läg­ret i Eke­näs. I mot­sats till många and­ra kla­ra­de han sig med li­vet i be­håll. Än­då har hans öde på­ver­kat kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Me­ri­täh­tis barn­barns­barn, bild­konst­nä­ren Carl Se­basti­an Lind­berg (f. 1978 i Helsingfors) har gjort do­ku­men­tä­ren Det rö­da ar­vet, som hand­lar om hur in­bör­des­kri­get har på­ver­kat en hel släkt. Me­ri­täh­tis liv skild­ras ge­nom in­ter­vju­er och ar­kiv­upp­gif­ter. Fak­tu­met att han var röd­gar­dist har va­rit ett ta­bu in­om släk­ten och en av de in­ter­vju­a­de, konst­nä­rens far­bror, vill in­te vi­sa sig i bild, man ser en­dast hans hän­der.

Den här vec­kan vi­sas do­ku­men­tä­ren på Third Spa­ce på Skarp­skytte­ga­tan 18 i Helsingfors. Vi­de­on är på svens­ka och vi­sas med eng­elsk text­ning. Ver­nis­sa­gen hålls kloc­kan 16–20 ons­da­gen den 13 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.