”Får So­i­ni sä­ga vad som helst?”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Utri­kesmi­nis­ter Ti­mo So­i­nis (Blå) åsik­ter om ab­ort fort­sät­ter att väc­ka upp­rör­da re­ak­tio­ner. Riks­da­gens vice tal­man Tu­u­la Haa­tai­nen (SDP) för­dö­mer So­i­nis ut­ta­lan­de i ett press­med­de­lan­de. På tors­dag be­röm­de So­i­ni den ar­gen­tins­ka se­na­tens be­slut att stop­pa ett lag­för­slag som skul­le luck­ra upp lan­dets strik­ta ab­ort­reg­ler.

– Ti­mo So­i­nis upp­re­pa­de ställ­nings­ta­gan­den mot kvin­nors rät­tig­he­ter får in­te fort­sät­ta. Utri­kesmi­nis­terns ut­ta­lan­den står i kon­flikt med Fin­lands ut­ri­kes­po­li­tis­ka lin­je, sä­ger Haa­tai­nen i ett press­med­de­lan­de.

Haa­tai­nen krä­ver att stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C) ska ta ställ­ning till om So­i­ni kan tillå­tas sä­ga vad som helst. So­i­ni för­sva­ra­de sitt ut­ta­lan­de på fre­da­gen. På sin blogg skrev han att ytt­ran­deå­sikts- och re­li­gi­ons­fri­het gäl­ler al­la fin­län­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.