En tuff sju­kamps­du­ell och två grym­ma bröd­ra­tri­or

Ba­ra en täv­lings­dag kvar. Hbl lis­tar sex höjd­punk­ter från de sex förs­ta EM-da­gar­na.

Hufvudstadsbladet - - EM i friidrott - Inge­brigt­sen, ● Inge­brigt­sen, Inge­brigt­sen

Hen­rik Inge­brigt­sen: Eu­ro­pa­mäs­ta­re på 1 500 me­ter i Helsing­fors 2012. Filip Ingre­b­rigt­sen: Eu­ro­pa­mäs­ta­re på 1 500 me­ter i Ams­ter­dam 2016. Ja­kob Inge­brigt­sen: Eu­ro­pa­mäs­ta­re på 1 500 me­ter i Ber­lin 2018.

Al­la tre brö­der Inge­brigt­sen tog sig till fi­nal på 1 500 me­ter – Filip ef­ter att ha fal­lit om­kull i se­min – och samt­li­ga var med i me­dalj­stri­den. Över­ras­kan­de nog var det 17-åri­ga su­per­ju­ni­o­ren Ja­kob som tog hem gul­det me­dan Filip, 25, och Hen­rik, 27, blev ut­an­för me­dalj­pla­ce­ring­ar­na. Sent i går kväll löp­te tri­on i fi­na­len på 5 000 me­ter.

Bor­lée, Bor­lée, Bor­lée

● Om brö­der­na Inge­brigt­sen är verk­li­ga nors­ka su­per­stjär­nor så kan sam­ma sä­gas om Bel­gi­ens mot­sva­ran­de bröd­ra­trio. Tvil­ling­brö­der­na Jo­nat­han och Ke­vin Bor­lée träng­de sig bå­da två upp på pris­pal­len på 400 me­ter. En fin come­back till top­pen för Ke­vin som tog VM-brons i Dae­gu 2011 me­dan Jo­nat­han i en mo­gen ål­der på 30 år får fi­ra sin förs­ta in­di­vi­du­el­la mäs­ter­skaps­me­dalj.

Den tred­je bro­dern Dy­lan, 25, mis­sa­de fi­na­len med en halv se­kund men fick till­sam­mans med sto­re­bror­sor­na grä­va guld på 4x400 me­ter sent i går kväll.

Sju­kamps­du­el­len

● Det blev som man ana­de. Brit­ten Ka­ta­ri­na John­son-Thomp­son och Bel­gi­ens Na­fi Thi­am gjor­de upp om sju­kamps­gul­det i en li­te an­norlun­da du- ell. John­son-Thomp­son är en späns­tig lö­pa­re me­dan Thi­am har musk­ler­na.Thi­ams pla­ce­ring­ar i löp­gre­nar­na var 14, 13 och 17, me­dan hon an­ting­en vann el­ler kom tvåa i de öv­ri­ga gre­nar­na. John­son-Thomp­sons pla­ce­ring­ar i ku­la och spjut var 14 och 18 me­dan hon var bland de fy­ra bäs­ta i al­la öv­ri­ga gre­nar. En­dast i höjd och längd hit­ta­des topp­du­ons namn ef­ter varand­ra i re­sul­tat­lis­tan.

Thi­am vann gul­det fö­re John­sonT­homp­son med en 57 po­ängs skill­nad.

Spjut­na­tio­nen Tyskland

● Fin­land kan helt är­ligt kal­las en spjut­na­tion men i det­ta EM var det Tyskland, med li­kaså fi­na spjutt­ra­di­tio­ner, som re­ge­ra­de. I herr­fi­na­len dröm­de hem­ma­publi­ken om en tysk trip­pel men knap­past var det många som sörj­de då det ba­ra blev dub­bel­se­ger med Tho­mas Röhler och Andre­as Hoff­mann i topp. På herr­si­dan är re­ge­ran­de världs-, Eu­ro­pa- och olym­pis­ka mäs­ta­ren tysk.

I da­mer­nas spjut do­mi­ne­ra­de Christin Hus­song. Egent­li­gen be­höv­de hon ba­ra kas­ta två gång­er un­der he­la EM. Ing­en kom i när­he­ten av hen­nes 67-me­ters­bå­gar i kva­let el­ler i fi­na­len. En av de mest do­mi­nan­ta mäs­tar­na i det­ta EM.

Brit­tis­ka sprin­teräss

● Den brit­tis­ka sprint­löp­ning­en mår bätt­re än på länge. Di­na As­her-Smith sat­te na­tions­re­kord (10,85) och löp­te hem gul­det på hund­ring­en me­dan Zhar­nel Hug­hes, med mäs­ter­skaps­re­kor­det 9,95, tog herr­gul­det fö­re lands­man­nen Ree­ce Pre­scod.

Det kan bli full pott i kväll när EM av­slu­tas med sprint­sta­fet­ter­na.

Fal­let Me­raf Bah­ta

● Det här är ing­en höjd­punkt pre­cis, men en av EM-vec­kans sto­ra snacki­sar. Svens­ka di­stanslö­pa­ren Me­raf Bah­tas dop­nings­brott. Bah­ta har in­te tes­tat po­si­tivt för dop­ning, men har tre gång­er miss­lyc­kats med att upp­da­te­ra sin vis­tel­se­rap­port. Ett klart fall där na­tio­nel­la för­bun­det skall stänga av id­rot­ta­ren. Men i stäl­let lät man Bah­ta täv­la i Ber­lin och med stor san­no­lik­het blir hon av med sitt brons på 10 000 me­ter.

tommi.willberg@ksf­me­dia.fi

TOMMI WILLBERG

Foto: aFP / LeHtikuva / anD­rej isa­ko­vic

■Hen­rik, Ja­kob och Filip Inge­brigt­sen fi­rar 17-åri­ga Ja­kobs guld på 1 500 me­ter.

Saukkomaa Foto: LeHtikuva/Heikki

■Tho­mas Röhler tog ett dopp ef­ter sitt spjut­guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.