Si­pi­lä cyk­la­de för att fi­ra Est­lands 100-års­ju­bi­le­um

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

För­ra som­ma­ren spe­la­de Fin­lands stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä och Est­lands pre­miär­mi­nis­ter Jüri Ra­tas fot­boll i Tal­linn för att fi­ra Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um. I går var det Fin­lands tur att bju­da in till ett lik­nan­de spor­te­ve­ne­mang. Un­der går­da­gens cy­ke­le­ve­ne­mang Eesti-Soo­me cyk­la­de Si­pi­lä och Ra­tas 24,2 kilo­me­ter. Eve­ne­mang­et ord­na­des för att fi­ra Est­lands 100 år av själv­stän­dig­het. Ar­ran­gö­rer­na upp­skat­tar att li­te över 200 per­so­ner del­tog i cy­ke­le­ve­ne­mang­et.

För­u­tom att cyk­la, dis­ku­te­ra­de mi­nist­rar­na ak­tu­el­la EU-frå­gor och ut­ri­kes­po­li­tik. Stats­mi­nis­ter Si­pi­lä be­rät­ta­de hur för­be­re­del­ser­na för Fin­lands kom­man­de EU-ord­fö­ran­de­skap fram­skri­der. Det för­des dä­re­mot inga of­fi­ci­el­la dis­kus­sio­ner un­der de­ras träff i Helsing­fors.

FO­TO: LEH­TIKUVA / MIKKO STIG

Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä och pre­miär­mi­nis­ter Jüri Ra­tas dis­ku­te­rar län­der­nas bi­la­te­ra­la re­la­tio­ner och EU-frå­gor un­der ett cy­ke­le­ve­ne­mang i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.