Över­be­last­ning­s­at­tack fäll­de myn­dig­hets­tjäns­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Myn­dig­he­ter­nas iden­ti­fi­ka­tions­tjäns­ter och en stor del av myn­dig­he­ter­nas webb­saj­ter låg ne­re i går. Pro­ble­men bör­ja­de på ef­ter­mid­da­gen. Bland and­ra Stats­rå­dets, In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­ets, Un­der­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets samt So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets saj­ter låg ne­re. Ock­så po­li­sens, tul­lens och för­svars­mak­tens webb­plat­ser var stäng­da. Det är in­te hel­ler möj­ligt att log­ga in på FPA:s och Be­folk­nings­re­gis­ter­cen­tra­lens si­dor.

Be­folk­nings­re­gis­ter­cen­tra­lens it-chef Mi­ra Holm­roos-Ko­la­rin sä­ger till Helsingin Sa­no­mat att det hand­la­de om en över­be­last­ning­s­at­tack.

Över­be­last­nings­pro­ble­met bör­ja­de runt klockan 16 på sön­da­gen, men pro­ble­men kun­de lö­sas rätt snabbt. Trots fun­ge­ra­de webb­si­dor­na in­te helt fel­fritt i går på kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.