Par­ker­son­den har satt kurs mot so­len

Ef­ter många om och men är Par­ker­son­den änt­li­gen på väg mot so­len.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-TT

Upp­skjut­ning­en av Par­ker­son­den blev in­te av på lör­da­gen, men på sön­dags­för­mid­da­gen finsk tid gick det be­tyd­ligt bätt­re.

”3, 2, 1... och Par­ker har lyft”, twitt­ra­de Na­sa strax ef­ter att man skic­kat iväg son­den från Cape Ca­na­ve­ral i Flo­ri­da och ut mot rym­den.

Må­let är so­len och för­hopp­ning­en med Par­ker­son­den är att den ska kom­ma när­ma­re än nå­gon an­nan far­kost ti­di­ga­re har gjort. Fors­kar­na

hop­pas på så sätt kun­na ta re­da på mer om so­lens egen­ska­per.

Son­den har byggts för upp­dra­get att läg­ga sig i ba­na runt so­len i sju år. Man hop­pas på att den ska kun­na ta sig en­dast 6,1 mil­jo­ner kilo­me­ter från ko­ro­nan, so­lens ytt­re ”at­mo­sfär”.

Det är det i sär­klass när­mas­te en män­ni­sko­byggd far­kost kom­mit en stjär­na – be­tyd­ligt när­ma­re än He­li­os 2, som på 1970-ta­let höll sig på 43 mil­jo­ner kilo­me­ters av­stånd.

FO­TO: LEH­TIKUVA –AFP–NA­SA/BILL INGALLS

Na­sa lyc­ka­des■ un­der sön­da­gen skic­ka upp Par­ker­son­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.