Pri­set på ic­ke åter­vun­nen plast höjs

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Frank­ri­ke pla­ne­rar att in­fö­ra ett av­gifts­sy­stem som ska öka pri­ser­na på va­ror som pa­ke­te­ras i ic­ke åter­vun­nen plast. Det är del av den frans­ka re­ge­ring­ens stra­te­gi för att det ba­ra ska an­vän­das åter­vun­nen plast i lan­det år 2025.

– Vi be­hö­ver om­vand­la den frans­ka eko­no­min, sä­ger stats­sek­re­te­ra­re Bru­ne Po­ir­son.

En­ligt pla­nen ska pri­ser­na på åter­vun­nen plast sjun­ka med tio pro­cent, me­dan pri­ser­na på ic­ke åter­vun­nen plast ska öka med tio pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.