En upp­gång går mot sitt slut

Han­den på hjär­tat, vem ha­de vin­tern 2008 hört ta­las om Fred­die Mac el­ler Fan­nie Mae? Och vem viss­te vad ett sub­pri­melån var för nå­got?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

När eu­ro­pa och Fin­land väl blev med­vet­na om vad som på­gick på den nor­da­me­ri­kans­ka mark­na­den gick det re­dan snabbt ut­för. Om en må­nad blir det tio år se­dan Leh­man Brot­hers kra­scha­de, en krasch som blev upp­tak­ten till en glo­bal finanskris som till ex­em­pel Fin­land först nu åter­häm­tat sig från.

Fi­nan­s­kri­sen för tio år se­dan fick myn­dig­he­ter­na världen över att skär­pa la­gar och reg­ler kring fi­nans­bran­schen. Fi­nansin­sti­tu­ten och de­ras äga­re ska själ­va ta an­svar för si­na resultat, myn­dig­he­ter­na och skat­te­be­ta­lar­na ska in­te läng­re in­gri­pa om nå­gon bank hål­ler på att gå i kon­kurs. Re­gel­bund­na kon­trol­ler ska ga­ran­te­ra att sy­ste­met in­te in­ne­hål­ler kris­in­sti­tu­tio­ner som är för sto­ra för att tillå­tas gå i kon­kurs och fal­la. ”Too big to fail” ska helt en­kelt in­te fin­nas läng­re.

Den glo­ba­la eko­no­min har de se­nas­te åren vux­it snabbt, lik­som eko­no­mi­er­na i EU-län­der­na och Fin­land. Men ock­så EU har haft si­na pro­blem­barn, det tyd­li­gas­te ex­emp­let är Gre­kland. Eu­ro­pe­is­ka central­ban­ken ECB har ge­nom noll­rän­tor och stöd­köp av stats­ob­li­ga­tio­ner gjort sitt till för att få EU:s ekonomi på föt­ter. Det är först nu stöd­pro­gram­met hål­ler på att av­veck­las.

det har va­rit tio tunga år för eko­no­mi­er­na i fle­ra län­der, så det är knap­past för­vå­nan­de att många väl­jer att in­te se tec­ken på en fö­re­stå­en­de ned­gång i kon­junk­tu­ren. Den här gång­en är det in­te ban­ker och fi­nansin­sti­tut som är det störs­ta ho­tet ut­an det han­dels­krig som trap­pas upp mel­lan värl­dens två störs­ta eko­no­mi­er, Ki­na och USA.

Tills vi­da­re har ef­fek­ter­na av tull­lar och mot­tul­lar, sank­tio­ner och svar på sank­tio­ner­na va­rit små. Här hem­ma fort­sät­ter till ex­em­pel nya fö­re­tag att sö­ka sig till bör­sen och al­la kon­junk­tur­pro­gno­ser pe­kar upp­åt. Vi har pre­cis nått upp till sam­ma pro­duk­tions­ni­vå som 2008 och till och med över­sti­git den. Nå­gon di­rekt ef­fekt har hel­ler in­te han­dels­kri­get på oss.

Ef­fek­ter­na på den glo­ba­la eko­no­min och i för­läng­ning­en på EU och Fin­land kan dä­re­mot bli sto­ra.

Det har va­rit tio tunga år för eko­no­mi­er­na i fle­ra län­der, så det är knap­past för­vå­nan­de att många väl­jer att in­te se tec­ken på en fö­re­stå­en­de ned­gång i kon­junk­tu­ren.

KA­TA­RI­NA KOIVISTO

Sta­tistik från In­ter­na­tio­nel­la va­lu­ta­fon­den IMF vi­sar att EU:s ex­port till Asi­en i fjol var stör­re än ex­por­ten till USA. Sam­ti­digt väx­er den asi­a­tis­ka ex­por­ten till EU, uni­o­nen är snart ett vik­ti­ga­re ex­port­om­rå­de än USA. Den pri­va­ta kon­sum­tio­nen väx­er, spe­ci­ellt i Ki­na och kon­su­men­ter­na skri­ker ef­ter im­por­te­ra­de pro­duk­ter. Fort­sät­ter tren­den i Ki­na är lan­det om tre år det land i världen som im­por­te­rar mest.

Det här bor­de ju va­ra go­da nyheter för EU, men sam­ti­digt som Do­nald Trumps USA sät­ter fri­han­deln ur spel finns inga ga­ran­ti­er för att den ki­ne­sis­ka eko­no­min fort­sät­ter att gå som på räls, tvärtom. Fle­ra eko­no­mis­ka in­di­ka­to­rer i Ki­na vi­sar på en av­matt­ning i till­väx­ten där. Och fortfarande är många bran­scher in­om EU be­ro­en­de av ex­port till USA.

bätt­re kon­junk­tur för ock­så med sig sti­gan­de rå­va­rupri­ser till ex­em­pel på ol­ja, sti­gan­de in­fla­tion, risk för fas­tig­hets­bubb­lor och fö­re­tag som ta­git över­op­ti­mis­tis­ka lån. Vi står in­för en sväng­ning nedåt i kon­junk­tu­ren. Ex­akt när är än­då oklart än­nu. I bäs­ta fall blir det en som in­te är spe­ci­ellt djup, i värs­ta fall en som får världs­e­ko­no­min att ra­sa snabbt.

Då står central­ban­ker och re­ge­ring­ar ut­an möj­lig­he­ter till nya stödåt­gär­der för att stöt­ta in­ve­ste­ring­ar och kon­sum­tion, det eftersom de ti­di­ga­re stöd­pro­gram­men fortfarande på­går på många håll. Fle­ra län­der, bland dem Fin­land, har dess­utom fort­satt att öka sin skuld­bör­da ock­så un­der hög­kon­junk­tu­ren och har svårt att lå­na me­ra när kon­junk­tu­ren vän­der.

Han­dels­krig är bra och lät­ta att vin­na, twitt­ra­de Trump i vå­ras. Vi ska hop­pas att det in­te behövs en ny, glo­bal finanskris för att be­vi­sa att han har fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.