En cam­pa­res tan­kar

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - MAR­TIN NäSE blog­gar på livs­lard.blogg.fi

Jag sov i tält den här som­ma­ren. Ba­ra en vec­ka, vis­ser­li­gen, först med min hust­ru och den sis­ta nat­ten en­sam.

Ing­en spe­ci­ell pre­sta­tion att skry­ta med. Så här var det näm­li­gen: de förs­ta nät­ter­na var vi på som­mar­lä­ger och an­vän­de vårt über­sto­ra fa­mil­je­tält på 24 m2 med full stå­höjd, plats för träd­gårds­möb­ler och ett in­ner­tält med gott om ut­rym­me för två hop­fäll­ba­ra säng­ar med su­per­lon­madrass. Täc­ken och dy­nor med, allt be­hän­digt ner­pac­kat i bi­len. Skarvsladd in­dra­gen i täl­tet, för ladd­ning av te­le­fon. Vädret var ide­a­liskt. Lyx­cam­ping för två per­so­ner, med and­ra ord! Den sis­ta nat­ten sov jag i ett 3-4 per­so­ners tält hem­ma på går­den. Svalt och skönt i 2018 års som­mar­het­ta. Bekvämt i sov­säck på madrass. Näs­tan lyx­cam­ping igen, allt­så.

Vi låg och tänk­te på flyk­ting­läg­ret på ön Chi­os, mel­lan Gre­kland och Tur­ki­et. Min hust­ru var där för­ra vin­tern som vo­lon­tär för den nors­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Drå­pen i Ha­vet. Sy­ris­ka och af­ri­kans­ka flyk­ting­ar an­län­der dit i bå­tar från Tur­ki­et. Själ­va läg­ret be­står av sta­di­ga, sto­ra tält­kon­struk­tio­ner nä­ra havs­stran­den, ut­an­för den gam­la stads­mu­ren. När det blir fullt, bor de se­nast kom­na i van­li­ga småtält all­ra när­mast ha­vet. I vin­ter­köld och i som­mar­vär­me, i storm och i lugnt vä­der. Vädret i feb­ru­a­ri var svin­kallt, även för en nord­bo. Men som flyk­ting bor man här i tält året om, i vän­tan på att få re­sa vi­da­re in till fast­lan­det och Eu­ro­pa. Män, kvin­nor och barn. Al­la kvin­nor vå­gar in­te ta sig ut nat­te­tid om de be­hö­ver ut­rät­ta si­na be­hov.Vo­lon­tä­rer­na skö­ter bland an­nat om ma­tut­del­ning­en. Flyk­ting­ar­na får köa mot gry­tor­na i fål­lor som av­skiljs med till­fäl­li­ga sta­ket. Om det kom­mer över­bli­ven mat från det and­ra läg­ret på ön, ges flyk­ting­ar­na en chans att kom­ma fram en and­ra gång, för ut­del­ning av res­ter.

Man kan få vän­ta i fle­ra år. Det har hänt sig att lo­kal­be­folk­ning­en kas­tat in fack­lor och tänt eld på tält­bygg­na­der­na i det in­häg­na­de lä­ger­om­rå­det. Som­li­ga or­kar in­te vän­ta ut­an för­sö­ker åka till­ba­ka i en stu­len båt, mot Tur­ki­et och vi­da­re mot sitt oro­li­ga hem­land.

Om man som flyk­ting på Chi­os nå­gon gång ut­lo­vas en plats i Eu­ro­pa och får re­sa vi­da­re, mås­te man kans­ke räk­na med va­ri­e­ran­de grad av gäst­vän­lig­het i det mot­ta­gan­de lan­det. Läs: Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen.

Att så­na tan­kar hos en lyx­cam­pa­re i Fin­land år 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.