”Al­la krop­par är strand­krop­par”

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - TT/HELENA E. KÄLLGREN

En dag tog Lin­da-Ma­rie Nilsson mod till sig och la­de ut en se­mester­bild på sig själv från stran­den. Den kom att spri­das över he­la världen – så ovan­ligt är det med bi­ki­ni­bil­der av li­te stör­re kvin­nor. I dag ar­be­tar hon hel­hjär­tat för att al­la ska få kän­na sig nöj­da med si­na krop­par.

Lin­da-Ma­rie Nilsson är född 1991. Hon har tu­sen­tals föl­ja­re på Instagram och har nyss skri­vit sin förs­ta bok Så lär­de jag mig att äls­ka min kropp. När Lin­da-Ma­rie var li­ten var det bra att växa. Hon kän­de sig stolt över sig själv och var en glad tjej. När hon var tio år und­ra­de en be­kant till fa­mil­jen om hon verk­li­gen skul­le ta en por­tion mat till vid mid­da­gen. Nå­gon­stans där bör­ja­de hon bli med­ve­ten om att hen­nes kropps stor­lek kun­de va­ra ett pro­blem. Re­dan när hon var tolv år var det svårt att hit­ta klä­der i sam­ma bu­ti­ker som kom­pi­sar­na.

– Jag kän­de mig ut­an­för. Vå­ga­de in­te ha ka­las el­ler fest när jag fyll­de år för jag var rädd att ing­en skul­le kom­ma.

Lin­da-Ma­rie var över­ty­gad om att hon be­höv­de ban­ta för att bli lyck­lig.

– Jag väg­de mat på brev­våg och

gick ned i vikt någ­ra gång­er, pro­ble­met var att jag ald­rig var nöjd med min kropp då hel­ler.

Lin­da-Ma­rie kom­pen­se­ra­de ge­nom att va­ra en duk­tig flic­ka – bäst i sko­lan, bäs­ta flick­vän­nen, bäst på

job­bet. Det var allt­så ing­en slump att just hon blev ut­bränd och sjuk­skri­ven re­dan som 24-åring. Men sjuk­skriv­ning­en blev sam­ti­digt start­skot­tet på nå­got nytt. Hon bör­ja­de fun­de­ra över kra­ven hon ha­de på sig själv och in­såg att det in­te var krop­pen som be­höv­de för­änd­ras. Pro­ble­met satt i hu­vu­det.

Lin­da-Ma­rie bör­ja­de ett in­re ar­be­te för att ac­cep­te­ra sig själv. Så fort hon är på väg att tän­ka en ne­ga­tiv tan­ke om sin kropp, till ex­em­pel vad trött jag ser ut, änd­rar hon den till vad ro­ligt jag ser ut att ha haft.

I dag är hon en del av en världs­om­spän­nan­de kropps­po­si­tiv rö­rel­se. Sam­ma kropp som hon en gång ha­ta­de an­vän­der hon för att re­pre­sen­te­ra al­la som kän­ner igen sig. Lin­daMa­rie tip­sar om var man kan hit­ta klä­der, bad­klä­der och un­der­klä­der för al­la stor­le­kar och po­se­rar gär­na själv.

En helt van­lig bild

– När jag väx­te upp och såg en bild på nå­gon som såg ut som mig var det all­tid nå­gon som skul­le gö­ras om. Nu vill jag an­vän­da min kropp till att vi­sa att man visst kan va­ra nöjd pre­cis som man är.

Up­pen­bar­li­gen är det ex­akt det bud­skap som många har läng­tat ef­ter. Hen­nes förs­ta bi­ki­ni­bild var läs­kig att läg­ga ut på Fa­ce­book, men den fick ge­nast en enorm sprid­ning. Hon gjor­de 50 in­ter­vju­er och ham­na­de på om­sla­get av brit­tis­ka The Sun, trots att det var 2012 och OS i Lon­don på­gick sam­ti­digt. Tack­sam­ma kvin­nor från he­la världen hör­de av sig.

– Det var bå­de ti­o­å­ring­ar som in­te vil­le va­ra med på id­rot­ten och 75-åring­ar som be­rät­ta­de att de in­te ha­de vå­gat gå till stran­den på 50 år.

Även om Lin­da-Ma­rie var glad över upp­märk­sam­he­ten gjor­de den hen­ne ock­så led­sen.

– Det en­da jag ha­de gjort var att ta en helt van­lig bild på mig själv, pre­cis som många and­ra gör.

Äls­kar sin kropp

Sex år har gått. Lin­da-Ma­rie har fort­satt läg­ga ut bil­der på sig själv och hon får en strid ström av med­de­lan­den från kvin­nor.

– Många kän­ner att de mås­te för­änd­ra si­na krop­par in­nan de kan vi­sa sig. De föl­jer in­te med si­na vän­ner på sol­re­sor eftersom de skäms.

Men Lin­da-Ma­rie äls­kar sin kropp och sprud­lar av livs­lust. Bud­ska­pet är tyd­ligt – det är dags att äls­ka sin kropp pre­cis som den är!

Nu­me­ra tyc­ker hon att det är kul att gå till stran­den.

– Jag vet hur svårt det kan kän­nas. Men du ska ald­rig väl­ja bort gläd­je el­ler be om ur­säkt för din kropp. Tänk fi­na tan­kar om dig själv och njut av li­vet!

Fo­to: tt/ChriS­ti­ne olS­Son

Lin­da-Ma­rie Nils­sons dröm är att en kropp ba­ra ska få va­ra en kropp. – Vi ska få va­ra oli­ka ut­an att det be­hö­ver va­ra en grej, sä­ger hon.

Fo­to: tt/ChriS­ti­ne olS­Son

När Lin­da-Ma­rie Nilsson la­de ut en se­mester­bild på sig själv från stran­den kom den att spri­das över he­la världen. Så ovan­ligt är det med bi­ki­ni­bil­der av li­te stör­re kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.