Trivs på stran­den

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Glid runt hem­ma och gör var­dags­syss­lor i bad­klä­der. Säg till dig själv hur fin du är var­je gång du tit­tar ned på din kropp el­ler mö­ter dig själv i en spe­gel.

● Sök kropps­po­si­ti­va bil­der på Instagram och låt dig in­spi­re­ras av and­ra som lik­nar dig.

● Und­vik att ta med dig tid­ning­ar till be­achen som hand­lar om ”strand­krop­par” el­ler som har bad­klä­desan­non­ser med re­tu-

sche­ra­de ide­al­krop­par.

● Välj ald­rig bort gläd­je! Du kom­mer att ång­ra dig om du stan­nar hem­ma i stäl­let för att nju­ta av so­len och vatt­net.

● Hit­ta en fin bi­ki­ni el­ler bad­dräkt som du kän­ner dig be­kväm i, kans­ke i en spe­ci­al­bu­tik.

● Slu­ta fun­de­ra på vad and­ra even­tu­ellt ska tän­ka om dig. Al­la and­ra är re­dan för upp­tag­na med att fo­ku­se­ra på hur de själ­va ser ut för att hin­na tän­ka på dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.