Kamp för svar­tas rät­tig­he­ter

Hufvudstadsbladet - - Front Page - MOA KäRN­STRAND/TT

En ung svart man dö­das var 23:e mi­nut i Brasilien. Det upp­ger män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter i lan­det.

Lan­dets an­ti­ra­sis­tis­ka rö­rel­se har väckts till liv igen i och med de sto­ra de­mon­stra­tio­ner­na i USA och folk i tu­sen­tal har gått ut på ga­tor­na i pro­test.

– Po­lis­vål­det i Brasilien är vär­re än det i USA, sä­ger ju­ris­ten Al­ly­ne And­ra­de E Sil­va.

I skug­gan av Bra­si­li­ens co­rona­ka­os på­går en an­nan kris. I sam­band med mor­det på Ge­or­ge Floyd i USA väck­tes Bra­si­li­ens an­ti-ra­sis­tis­ka rö­rel­se till liv. Män­ni­skor i tu­sen­tal har gått ut på ga­tor­na i pro­test mot lan­dets eg­na fall av död­ligt po­lis­våld mot svar­ta.

14-åri­ga João Pedro Ma­tos Pin­to dröm­de om att bli fot­bolls­proffs, som så många av hans jämn­å­ri­ga i Rio de Ja­nei­ros fat­ti­ga kåk­stä­der, fa­ve­lor.

En dag i maj satt han i sitt hem. Co­ro­na­pan­de­min gjor­de att folk var tvung­na att hål­la sig hem­ma, men det gäll­de in­te den bra­si­li­ans­ka drog­po­li­sen som är känd för si­na våld­sam­ma me­to­der. Po­li­ser­na stor­ma­de in i ton­å­ring­ens bo­stad, i jakt på en drog­för­säl­ja­re, och av­los­sa­de när­ma­re 70 skott.

Nå­got av skot­ten dö­da­de ho­nom.

”Slu­ta dö­da oss”

Ton­å­ring­ens död rör­de upp ils­ka bland Bra­si­li­ens svar­ta, som ut­gör en stor ma­jo­ri­tet av de som dö­das i lan­dets många po­lis­skjut­ning­ar. I Rio de Ja­nei­ro är det som all­ra värst. För­ra året sköt po­li­sen ihjäl 1 814 per­so­ner där. Tre fjär­de­de­lar av dem var svar­ta, en­ligt sta­dens eg­na siff­ror.

– Po­lis­vål­det i Brasilien är vär­re än det i USA, sä­ger Al­ly­ne And­ra­de E Sil­va, ju­rist, män­ni­sko­rätts­ak­ti­vist och le­da­re för or­ga­ni­sa­tio­nen Fund Bra­sil i Rio de Ja­nei­ro.

Bra­si­li­ansk po­lis dö­dar om­kring 20 gång­er fler svar­ta än si­na ame­ri­kans­ka kol­le­gor, en­ligt upp­gif­ter från BBC Mun­do.

Men det var in­te för­rän Ge­or­ge Floyd en vec­ka se­na­re dog i ett po­li­sin­gri­pan­de i Min­ne­a­po­lis i USA som pro­tes­ter­na sat­te i gång på all­var i Brasilien. Bru­ta­li­te­ten slog an nå­got hos al­la dem som trött­nat på ra­sism och vi­tas tyst­nad.

Med pla­kat med bud­skap som ”Vi­das negras im­por­tam” – por­tu­gi­sis­ka för ”Black li­ves mat­ter”, BLM – och ”Pa­rem de nos ma­tar” – Slu­ta dö­da oss – gick män­ni­skor ut i tu­sen­tals. De trot­sa­de co­ro­na­re­strik­tio­ner på

Rio de Ja­nei­ros ga­tor, men även i São Pau­lo och and­ra bra­si­li­ans­ka stä­der.

Svar­ta i ma­jo­ri­tet

Av Bra­si­li­ens be­folk­ning iden­ti­fi­e­rar sig un­ge­fär 55 pro­cent som svar­ta. Det be­ty­der att lan­det har värl­dens näst störs­ta svar­ta be­folk­ning ef­ter Ni­ge­ria.

Brasilien har pro­blem med ra­sism och ojäm­lik­het som går långt till­ba­ka. Rö­rel­sen för svar­tas rät­tig­he­ter och mot po­lis­våld har dju­pa röt­ter, även om det är först un­der se­na­re år som den sam­lat sig och iden­ti­fi­e­rat sig med Black li­ves mat­ter.

– För oss spe­lar det ing­en roll om vi käm­par för svar­tas rät­tig­he­ter i Brasilien el­ler nå­gon an­nan­stans – det är sam­ma kamp, sä­ger Al­ly­ne And­ra­de E Sil­va, som del­ta­git i rö­rel­sen se­dan hon var ton­å­ring.

Strax ef­ter João Pedro Ma­tos Pin­tos död upp­märk­sam­man­des yt­ter­li­ga­re ett döds­fall. Femå­ri­ge Mi­gu­el Otávio San­ta­na da Sil­va dog när han föll från högs­ta vå­ning­en på ett hus, dit han skic­kats i en va­ru­hiss av den vi­ta ar­bets­gi­va­re för vil­ken hans mam­ma job­ba­de som hem­hjälp.

Döds­fal­let el­da­de på pro­tes­ter­na yt­ter­li­ga­re.

Fö­re­språ­kar po­lis­våld

Femå­ring­ens död sat­te på ett smärt­samt vis lju­set på de sto­ra klyf­tor­na mel­lan svar­ta och vi­ta i Brasilien, vid si­dan av po­lis­vål­det.

För mer än ett de­cen­ni­um se­dan in­för­de lan­det kvo­te­ring av svar­ta till uni­ver­si­tet och tjäns­ter i of­fent­lig sek­tor. Än­då kvar­står sto­ra pro­blem. Det är svå­ra­re för svar­ta att gö­ra kar­riär och fat­tig­do­men är hög­re, sä­ger Al­ly­ne And­ra­de e Sil­va. Många med makt, bland dem lan­dets pre­si­dent Jair Bol­so­na­ro, är vi­ta.

Och se­dan hö­ger­po­pu­lis­ten Bol­so­na­ro tog över 2019 har lan­det po­la­ri­se­rats än mer. Ett av hans vallöf­ten var att upp­munt­ra po­li­sens hår­da tag och det har han ock­så gjort. Han stöt­tar in­te hel­ler kvo­te­rings­sy­ste­met.

– Vi är oro­li­ga för att han ska för­sö­ka få bort det när det ska ut­vär­de­ras om någ­ra år, sä­ger Al­ly­ne And­ra­de e Sil­va, som tror att det skul­le va­ra för­ödan­de för ra­sis­men i det bra­si­li­ans­ka sam­häl­let.

– Var 23:e mi­nut dö­das en ung svart man i Brasilien. Me­dan jag har pra­tat med dig har en dö­dats.

Var 23:e mi­nut dö­das en ung svart man i Brasilien. Me­dan jag har pra­tat med dig har en dö­dats. Al­ly­ne And­ra­de e Sil­va ju­rist och män­ni­sko­rätts­ak­ti­vist

FO­TO: AND­RE PEN­NER/TT-AP

”Vi­das negras im­por­tam” – por­tu­gi­sis­ka för ”Black li­ves mat­ter” – står det på pla­ka­ten un­der en av de­mon­stra­tio­ner­na i São Pa­o­lo ti­di­ga­re i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.