Noll svens­ka tu­ris­ter får åländs­ka fö­re­ta­ga­re att blic­ka ös­terut

Att svens­kar fort­sätt­nings­vis in­te får re­sa till Fin­land be­ty­der sto­ra svå­rig­he­ter för många åländs­ka tu­rist­fö­re­ta­ga­re. In­hems­ka gäs­ter är än­då rädd­ning­en för vis­sa av dem.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PA­TRIK PALMéN/NYA ÅLAND

Ef­ter re­ge­ring­ens för­hand­ling­ar i ons­dags stod det klart att Fin­land är re­do att från och med den 13 ju­li tillå­ta in­re­sor från ett fler­tal eu­ro­pe­is­ka län­der och ock­så en del län­der ut­an­för EU. Sve­ri­ge finns dock in­te med på lis­tan av län­der vars med­bor­ga­re får re­sa till Fin­land.

Det be­ty­der att många tu­rist­fö­re­ta­ga­re på Åland fort­sätt­nings­vis kom­mer att ha svå­rig­he­ter med få gäs­ter. Ett an­nat pro­blem är att många av dem som nu skul­le få re­sa till Åland in­te kom­mer att gö­ra det ef­tersom de i van­li­ga fall skul­le re­sa via Sve­ri­ge.

Hen­rik Nord­ström, verk­stäl­lan­de di­rek­tör för Ålands Tu­rist & Kon­fe­rens, sä­ger att be­slu­tet att svens­kar än­nu in­te får re­sa till Åland är fullt be­grip­ligt, men att det ty­värr be­ty­der att många av dem som vän­tat med av­bok­ning av re­sor till Åland i hopp om ett mot­satt be­sked nu kom­mer att av­bo­ka.

– Det slår väl­digt hårt på tu­ris­men över­lag. Fler fin­länds­ka tu­ris­ter kom­mer i viss mån att kom­pen­se­ra det svens­ka bort­fal­let, men det fyl­ler ab­so­lut in­te det hål som skul­le ha va­rit svens­kar, sä­ger Nord­ström.

Att svens­kar in­te får re­sa till Fin­land gäl­ler tills vi­da­re, så det är omöj­ligt att sä­ga när be­gräns­ning­en kom­mer att för­svin­na.

– Oviss­he­ten är oer­hört fru­stre­ran­de, sä­ger Nord­ström.

Många tom­ma rum

Si­tu­a­tio­nen på­ver­kar al­la ho­tell på Åland. De som hål­ler öp­pet har många tom­ma rum.

– Det är na­tur­ligt­vis ett fruk­tans­värt bort­fall. Vi har haft fler fin­länds­ka gäs­ter, men de kom­mer ald­rig att kun­na fyl­la den luc­ka som nu finns, sä­ger Sir­pa Karls­son, ho­tell­värd på Ec­kerö Ho­tell och Re­stau­rang.

Karls­son tror att främst öst­ra Åland och Ma­ri­e­hamn har stor hjälp av in­hems­ka be­sö­ka­re. Hon sä­ger att man kom­mer att tving­as va­ra för­be­redd på lik­nan­de si­tu­a­tio­ner ock­så i fram­ti­den.

– Vi mås­te bli bätt­re på att mark­nads­fö­ra vår verk­sam­het till Fin­land, och in­te ba­ra nu när det in­te finns and­ra val. Det här har fun­ge­rat som en sorts väckar­kloc­ka. Om­stän­dig­he­ter­na drab­bar oss hårt, men vi kom­mer in­te att ge oss.

Den störs­ta grup­pen som hyr stu­gor på Åland är svens­kar, sä­ger Ma­ria Hägg­blom, ord­fö­ran­de för Ålands Stugut­hy­rar­för­e­ning. Men hon sä­ger att fin­län­da­re som nu hyr stu­gor på Åland för att de in­te har kun­nat re­sa ut­om­lands räd­dar en hel del, och att det där­för in­te har bli­vit en så stor ka­ta­strof som hon först be­fa­ra­de.

– Det är ro­ligt att många från Fin­land som ald­rig va­rit på Åland för­ut nu har kom­mit hit och är jät­te­nöj­da.

Olof Sal­mi, äga­re av San­dösunds Cam­ping, sä­ger att de har helt nor­malt med an­ställ­da men få gäs­ter.

– Ut­länds­ka gäs­ter har av­bo­kat, och jag be­ta­lar gi­vet­vis till­ba­ka det som de re­dan be­ta­lat. Om in­te an­nat så får man ta lån, sä­ger Sal­mi.

Sal­mi har sat­sat på mark­nads­fö­ring till fast­lan­det för att loc­ka fin­länds­ka gäs­ter.

– Vi är kän­da bland ålän­ning­ar­na, men jag har ock­så rik­tat ex­tra mark­nads­fö­ring till söd­ra Fin­land, och vår hem­si­da har fått fler be­sö­ka­re, sä­ger Sal­mi.

Full­bo­kat ju­li

Åsa En­bär som är gäst­hems- och kafé­an­sva­rig på Bro­bac­ka gäst­hem ser po­si­tivt på res­ten av som­ma­ren fast vå­ren och bör­jan av som­ma­ren va­rit svår för gäst­hem­met. Van­ligt­vis va­rar sä­song­en från april till ok­to­ber, men En­bär sä­ger att gäst­hem­met i år in­te egent­li­gen haft gäs­ter fö­re mid­som­ma­ren.

Bro­bac­ka gäst­hem har all­tid främst haft fin­länds­ka gäs­ter, och nu är he­la ju­li så gott som full­bo­kad.

– Det rul­lar in bok­ning­ar var­je dag, sä­ger En­bär.

Vi mås­te bli bätt­re på att mark­nads­fö­ra vår verk­sam­het till Fin­land, och in­te ba­ra nu när det in­te finns and­ra val. Det här har fun­ge­rat som en sorts väckar­kloc­ka. Sir­pa Karls­son ho­tell­värd, Ec­kerö Ho­tell och Re­stau­rang

FO­TO: JO­A­KIM HOLMSTRöM

Svens­ka tu­ris­ter är vik­ti­ga för den åländs­ka tu­rist­nä­ring­en. Dess­utom re­ser en del tu­ris­ter från and­ra län­der till Åland via Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.