Färsk rap­port pe­kar på bris­ter in­om co­ro­na­vår­den

Am­ne­s­tys färs­ka rap­port vi­sar att den brist­fäl­li­ga till­gång­en till skydds­ut­rust­ning har va­rit ett av de all­var­li­gas­te pro­ble­men för per­so­ner som ar­be­tar in­om so­ci­al- och häl­so­vår­den i Fin­land un­der co­ro­navå­ren.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Run­tom i värl­den har åt­minsto­ne 3 000 per­so­ner som ar­be­tar in­om so­ci­al- och häl­so­vår­den av­li­dit till följd av co­ro­na­vi­ru­set. Det fram­kom­mer i Am­ne­s­tys färs­ka rap­port som pub­li­ce­ras i dag.

Ett pro­blem som fun­nits i näs­tan al­la län­der är till­gång­en till sä­ker­hets­ut­rust­ning, vil­ket ock­så fram­kom tyd­ligt i Fin­land.

Ma­ri­ko Sa­to, ex­pert i eko­no­mis­ka och so­ci­a­la rät­tig­he­ter vid Am­ne­s­tys av­del­ning i Fin­land, upp­ger i ett press­med­de­lan­de att bris­ten i värs­ta fall lett till att per­so­na­len tving­ats gå in till en miss­tänkt smit­tad pa­ti­ent ut­an skydds­ut­rust­ning.

–”I vis­sa fall har per­so­na­len köpt skydds­ut­rust­ning med eg­na peng­ar. Bris­ten på ut­rust­ning fram­kom må­nad ef­ter må­nad. Det här bor­de in­te få hän­da”, sä­ger Sa­to.

Sa­to sä­ger att det är myn­dig­he­ter­nas an­svar att för­se ar­be­tar­na med till­räck­lig skydds­ut­rust­ning för att mins­ka onö­di­ga ris­ker.

”Det är tyd­ligt att man in­te lyc­kats till­räck­ligt bra med det­ta”.

I många län­der har häl­so­vår­da­re och lä­ka­re av­ske­dats ef­ter att de på­pe­kat bris­ter i till­gång­en till skydds­ut­rust­ning.

I Fin­land kun­de häl­so­vårds­per­so­na­len ar­be­ta långa skift och till­de­las nya ar­bets­upp­gif­ter. Då ar­bets­ta­gar­na var flex­ib­la kun­de de­ras år­li­ga se­mest­rar dess­utom skju­tas upp.

”Ef­ter en tung co­ro­navår var många osäk­ra på om de över hu­vud ta­get skul­le ha nå­gon se­mes­ter i som­mar. I vis­sa av­se­en­den har ar­bets­be­last­ning­en va­rit orim­lig”, sä­ger Sa­to i press­med­de­lan­det.

Am­ne­s­tys rap­port in­ne­hål­ler upp­gif­ter om hur län­der miss­lyc­kats med att skyd­da bland an­nat so­ci­al- och häl­so­vår­da­re un­der co­ro­navå­ren. Am­ne­sty har grans­kat 79 län­der.

Am­ne­sty upp­munt­rar län­ders re­ge­ring­ar att kri­tiskt och opar­tiskt ut­vär­de­ra si­na ti­di­ga­re hand­ling­ar un­der co­ro­na­pan­de­min för att bätt­re kun­na han­te­ra fram­ti­da pan­de­mi­er med re­spekt för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

FO­TO: JE­A­NET­TE öSTMAN/SPT

Bris­ten på skydds­ut­rust­ning har va­rit ett van­ligt pro­blem i de fles­ta län­der­na un­der co­ro­navå­ren. Det fram­kom­mer i Am­ne­s­tys färs­ka rap­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.