Stenud­den

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

●●Ett fri­lufts­om­rå­de i Her­to­näs med som­mar­hyd­dor, ko­lo­nistu­gor och od­lings­lot­ter.

●●Her­to­näs gård finns ock­så på om­rå­det.

●●Sta­den ar­ren­de­rar ut mar­ken till för­e­ning­ar.

●●De drygt 600 som­mar­hyd­dor­na ägs av stads­bor­na.

●●Ma­jo­ri­te­ten av hyd­dor­na, 400 styc­ken, finns på för­e­ning­en Kivinok­ka­lai­sets mark.

●●De får in­te va­ra stör­re än 12 kvadrat­me­ter.

●●Res­ten finns på fot­bolls­klub­ben Pon­nistus el­ler fack­för­bun­det JHL:s om­rå­den.

●●Äga­ren har in­te rätt att plan­te­ra blom­mor el­ler bus­kar ut­an­för stu­gan, ut­an allt ska stå i kru­kor.

●●Som­mar­hyd­dor­na ska­pa­des ur­sprung­li­gen för ar­bet­ar­be­folk­ning­en.

●●På Stenud­den var det då frå­gan om enk­la kon­struk­tio­ner av papp el­ler fa­ner.

●●Det finns ock­så som­mar­hyd­dor på Får­hol­men, Väs­ter­fjärdsnä­set och Mört­näs på Drum­sö, Hamn­hol­men, Kalv­hol­men samt på Kråk- och Lång­hol­men och tills vi­da­re på Ny- och Gam­mel­by på De­gerö.

●●Skill­na­den mel­lan en som­mar­hyd­da och en ko­lo­nistu­ga är att den se­na­re finns på ett ko­lo­ni­om­rå­de där det in­går en jord­lott att od­la på. Sta­den ar­ren­de­rar ock­så od­lings­lot­ter. I dem in­går inga stu­gor.

När de nya re­se­be­gräns­ning­ar­na trä­der i kraft i dag tillå­ter Fin­land även län­der som in­te till­hör Scheng­en­om­rå­det in­re­sor i lan­det.

I ons­dags för­hand­la­de re­ge­ring­en om nya re­se­re­strik­tio­ner. I dag, måndag, trä­der de nya re­strik­tio­ner­na i kraft. Se­dan ti­di­ga­re har Fin­land tillå­tit in­re­sor från Nor­ge, Dan­mark, Is­land, Est­land, Lett­land och Li­tau­en.

De EU-län­der som från och med i dag tillåts gö­ra in­re­sor är Ne­der­län­der­na, Bel­gi­en, Ita­li­en, Ös­ter­ri­ke, Gre­kland, Mal­ta, Tyskland, Slo­va­ki­en, Slo­ve­ni­en, Ungern, Liech­tenste­in och Schweiz.

Utö­ver des­sa tillåts även fem län­der ut­an­för Scheng­en­om­rå­det. Des­sa är Cy­pern, Ir­land, An­dor­ra, San Ma­ri­no och Va­ti­kan­sta­ten.

Man får fort­fa­ran­de in­te gö­ra in­re­sor från Sve­ri­ge ut­an be­gräns­ning­ar. Spa­ni­en, Lux­em­burg, Por­tu­gal, Po­len, Frank­ri­ke och Tjec­ki­en upp­fyl­ler hel­ler in­te Fin­lands krav och där­med till­låts in­te in­re­sor från des­sa län­der.

Län­der ut­an­för EU som ock­så tillåts gö­ra in­re­sor är Al­ge­ri­et, Austra­li­en, Ge­or­gi­en, Ja­pan, Nya Ze­e­land, Ru­an­da, Syd­ko­rea, Thai­land, Tu­ni­si­en, Uru­gu­ay och Ki­na. För des­sa län­der tillåts än­då en­bart ar­bets­re­san­de el­ler an­nat ound­vik­ligt re­san­de.

Re­ge­ring­en kom­mer att se över be­gräns­ning­ar­na igen om två vec­kor. Vid be­hov kan be­gräns­ning­ar åter­in­fö­ras.

FO­TO: LEHTIKUVA/EM­MI KORHONEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.