Tik­tok ut­reds – ut­pe­kas som spi­on­verk­tyg

Fle­ra län­der in­le­der nu ut­red­ning­ar kring Tik­tok ef­ter att ap­pen har an­kla­gats för cen­sur och för att va­ra ett spi­on­verk­tyg för den ki­ne­sis­ka sta­ten. Hur blev egent­li­gen en vi­de­o­app för barn en världsange lä­gen­het?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ALICE NORDEVIK/TT

Fem­ton se­kun­der långa vi­de­oklipp på snubb­lan­de kat­ter, skrat­tan­de be­bi­sar och ton­års­flic­kor som dan­sar syn­kro­ni­se­rat till poplå­tar. Tik­tok kan tyc­kas oskyl­digt vid förs­ta an­blic­ken.

Men vi­de­o­ap­pen har lad­dats ner över två mil­jar­der gång­er i 150 län­der värl­den över och dra­git in enor­ma sum­mor till det ki­ne­sis­ka mo­der­bo­la­get By­te­dan­ce. Och i takt med att po­pu­la­ri­te­ten har vux­it har även miss­tron gjort det. Tik­tok bann­lys­tes i slu­tet av ju­ni till­sam­mans med näs­tan 60 and­ra ap­par av In­di­en.

An­led­ning­en: De an­kla­gas för att kun­na fun­ge­ra som ett spi­on­verk­tyg åt den ki­ne­sis­ka re­gi­men.

”Ing­et kan hind­ra dem”

Oscar Al­mén är Ki­naa­na­ly­ti­ker på Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut i Sve­ri­ge, FOI. Han drar pa­ral­lel­ler till te­le­kom­bo­la­get Hu­awei.

– Fö­re­ta­gen häv­dar att de in­te läm­nar över nå­gon in­for­ma­tion alls. Men vi vet in­te det, och vi kan ald­rig va­ra helt säk­ra på att det är så.

Det man där­e­mot vet är att al­la or­ga­ni­sa­tio­ner och med­bor­ga­re i Ki­na är skyl­di­ga en­ligt lag att del­ge sta­ten in­for­ma­tion, om sta­ten skul­le be om det.

– La­gen vi­sar tyd­ligt kom­mu­nist­par­ti­ets in­ten­tion. Skul­le de vil­ja krä­va in in­for­ma­tio­nen så finns det ing­et som kan hind­ra dem.

Eu­ro­pe­is­ka data­skydds­sty­rel­sen, EDPB, har valt att in­rät­ta en ar­bets­grupp för att få en bild av ap­pens ut­bred­ning i EU och för att ”sam­ord­na po­ten­ti­el­la åt­gär­der”. Även Dan­marks och Ne­der­län­der­nas da­ta­till­syns­myn­dig­he­ter har ta­git lik­nan­de be­slut. USA:s pre­si­dent Do­nald Trump har med­de­lat att man ”ser över” ett för­bud mot Tik­tok.

Vik­tigt att va­ra med­ve­ten

Men var­för skul­le en stor­makt som Ki­na va­ra in­tres­se­rad av in­for­ma­tion från en app för barn? En­ligt Oscar Al­mén är det ett sätt att kun­na på­ver­ka om­värl­den. Re­dan nu är det tyd­ligt att den ki­ne­sis­ka sta­ten sam­lar in da­ta på sam­ma sätt om si­na eg­na med­bor­ga­re, sä­ger han.

– Man sam­lar in hur myc­ket da­ta som helst om hur män­ni­skor rör sig och age­rar, för att se­dan kun­na rik­ta in­for­ma­tion och pro­pa­gan­da och på så sätt sty­ra be­folk­ning­en. På sam­ma sätt kan man gö­ra det på en be­folk­ning ut­an­för Ki­na.

Hur oro­lig ska man va­ra över att ett ki­ne­siskt fö­re­tag sam­lar in da­ta om an­vän­da­re i Nor­den? – Man be­hö­ver va­ra med­ve­ten om att man egent­li­gen in­te vet vart in­for­ma­tio­nen går. Det är in­te omöj­ligt att den ki­ne­sis­ka sta­ten kan nå in­for­ma­tio­nen, så man ska va­ra med­ve­ten om vad man läg­ger ut, sä­ger Oscar Al­mén och tilläg­ger:

– Det gäl­ler ap­par över hu­vud ta­get men det är ex­tra vik­tigt när det gäl­ler Ki­na, just ef­tersom re­ge­ring­en in­te be­grän­sas av la­gar på sam­ma sätt som de­mo­kra­tis­ka län­der.

För­ne­kar al­la an­kla­gel­ser

Tik­tok för­ne­kar al­la an­kla­gel­ser. Fö­re­ta­get häv­dar att all da­ta lag­ras i USA och Sing­a­po­re, och där­för in­te om­fat­tas av ki­ne­sisk lag. I ett mejl skri­ver Tik­tok att bo­la­get ald­rig har de­lat an­vän­dar­da­ta med den ki­ne­sis­ka re­gi­men, och att de ”ald­rig hel­ler skul­le gö­ra det om de frå­ga­de”. Bland an­nat har de valt att läm­na Hong­kong se­dan den kon­tro­ver­si­el­la ki­ne­sis­ka sä­ker­hets­la­get trätt i kraft där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.