Po­len till val om väg­val

Sam­ar­be­te med Trump el­ler med Eu­ro­pa? Så re­so­ne­ra­de någ­ra väl­ja­re i det som kal­lats Po­lens ödes­val.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-TT

Sön­da­gens and­ra om­gång i pre­si­dent­va­let stod mel­lan Andrzej Du­da och Ra­fal Tr­zaskowski.

Du­da är nä­ra det na­tio­nal­kon­ser­va­ti­va re­ge­rings­par­ti­et Lag och rätt­vi­sa (PIS) och ori­en­te­rar sig mot Washing­ton och Na­to, me­dan Eu­ro­pa­vän­nen Tr­zaskowski från li­be­ral­kon­ser­va­ti­va Med­bor­gar­platt­for­men (PO) vill för­bätt­ra Po­lens stu­ka­de re­la­tion till EU och väc­ka liv i den så kal­la­de Wei­martri­ang­eln, en in­for­mell sam­tals­pakt med Tyskland och Frank­ri­ke.

– Du­das sam­ar­be­te med Trump in­ne­bär att vi kan li­ta på stöd från USA när det gäl­ler för­sva­ret, sa­de den 59-åri­ge bygg­ar­be­ta­ren Wo­j­ciech, då han just lagt sin röst.

Pen­sio­nä­ren Da­nu­ta Lu­tec­ka rös­ta­de på Tr­zaskowski.

– Det är vik­tigt med ett lugnt och fint sam­ar­be­te med vå­ra eu­ro­pe­is­ka part­ner.

Po­len är en par­la­men­ta­risk de­mo­kra­ti och pre­si­den­ten har främst en ce­re­mo­ni­ell roll, med någ­ra vik­ti­ga un­dan­tag. Utö­ver ut­ri­kes­po­li­ti­ken kan hen bland an­nat läg­ga in sitt ve­to mot la­gar, vil­ket om ut­ma­na­ren Tr­zaskowski vin­ner, kraf­tigt skul­le be­skä­ra ma­nö­ver­ut­rym­met för PIS-re­ge­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.