Hong­kong­bor floc­ka­des till val

En halv mil­jon rös­ta­de i en ovän­tat stor upp­slut­ning vid hel­gens pri­mär­val i Hong­kong. Många pra­tar om en käns­la av hopp bland unga, ef­ter en tid av allt tuf­fa­re ton­lä­ge från Fast­land­ski­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MOA KäRN­STRAND/TT

Fram­för Hen­ry i kön i den fuk­ti­ga som­mar­het­tan stod tio per­so­ner när han på sön­da­gen rös­ta­de i sitt val­di­strikt på fast­lands­si­dan av Hong­kong, Kowloon. Det var en jäm­fö­rel­se­vis kort kö. Från fle­ra de­lar av sta­den rap­por­te­ras om långa kö­er av vän­tan­de Hong­kong­bor ut­an­för val­lo­ka­ler­na.

– Det var många unga – in­te så ovän­tat – och det var hopp­full stäm­ning, sä­ger Hen­ry.

Ef­ter att han vi­sat sitt ID-kort fick han läg­ga sin röst ano­nymt ge­nom en smart­te­le­fon i val­lo­ka­len.

Hen­ry tror att de ung­as in­tres­se för det pro-de­mo­kra­tis­ka läg­rets pri­mär­val, som ska ut­se re­pre­sen­tan­ter in­för hös­tens val till den lag­stif­tan­de

för­sam­ling­en (Le­gco), har ökat ef­ter att Pe­king ny­li­gen run­da­de Hong­kong och in­för­de en in­ter­na­tio­nellt kri­ti­se­rad sä­ker­hets­lag för den själv­sty­ran­de re­gi­o­nen. I köl­vatt­net av den har de­mon­stran­ter gri­pits och slo­gans för­bju­dits.

Ar­ran­gö­rer­na av pri­mär­va­let, som ef­ter de se­nas­te vec­kor­na ses som en sym­bol för den fri­het Hong­kong­bor­na än­nu har kvar, ha­de för­vän­tat sig 170 000 per­so­ner un­der he­la hel­gen. Men he­la 500 000 av sta­dens 7,5 mil­jo­ner in­vå­na­re dök upp för att rös­ta, rap­por­te­rar Reu­ters som hän­vi­sar till ar­ran­gö­rer­nas siff­ror.

Hen­ry tror ock­så att ett po­listill­slag mot va­lar­ran­gö­rer­na i fre­dags

bi­dra­git till att fler känt att de mås­te gå och rös­ta, samt de var­ning­ar som un­der vec­kan kom­mit från en re­ge­rings­re­pre­sen­tant om att själ­va rös­tan­det i va­let po­ten­ti­ellt skul­le kun­na ut­gö­ra ett brott mot den nya sä­ker­hets­la­gen.

– Det är dum­he­ter. En­ligt Hong­kongs grund­lag har al­la rätt att rös­ta. Det där skräm­mer in­te mig och mi­na vän­ner, sä­ger Hen­ry.

– Att många går ut och rös­tar vi­sar att de in­te vill va­ra räd­da läng­re och att vi är ena­de. Det sägs att Hong­kong som vi kän­de det är dött, men Hong­kongs folk är det de­fi­ni­tivt in­te.

Va­let i sep­tem­ber har spåtts kun­na bli en se­ger för det pro-de­mo­kra­tis­ka

läg­ret över de Pe­king­vän­li­ga, som nu styr. Men ef­ter att den nya na­tio­nel­la sä­ker­hets­la­gen kom på plats har en rad fram­stå­en­de re­pre­sen­tan­ter från pro-de­mo­kra­ter­na känt sig tvung­na att hop­pa av.

Nu vän­tar många på att få ve­ta hur den nya la­gen kom­mer att tol­kas och an­vän­das när det gäl­ler po­li­ti­ker. Det finns en stark oro att re­pre­sen­tan­ter som mot­sät­ter sig Pe­kings in­bland­ning i Hong­kong kom­mer att stäng­as av från att del­ta.

Sam­ti­digt hop­pas pro-de­mo­kra­ter­na att en väx­an­de av­sky för Pe­kings in­bland­ning ska ge dem den skjuts de be­hö­ver i höst.

FO­TO: KIN CHEUNG/TT-AP

Kö­er­na ring­la­de sig långa till val­lo­ka­ler­na i Hong­kong un­der hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.