Mis­stag kan lig­ga bakom pas­sa­ge­rar­planska­ta­strof i Iran

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-TT

En sol­dat i det irans­ka luft­vär­net ”glöm­de” stäl­la in ra­darn. Där­för tog mis­si­len som av­fy­ra­des sik­te på ett ukrainskt pas­sa­ge­rar­plan i ja­nu­a­ri. Det slår den nu pub­li­ce­ra­de of­fi­ci­el­la utred­ning­en fast.

Al­la 176 per­so­ner som var om­bord på fly­get om­kom. Pla­net sköts ned i ja­nu­a­ri strax ef­ter att det ha­de lyft från Imam Kho­me­i­ni-flyg­plat­sen

i Te­he­ran, med des­ti­na­tio­nen Ki­ev.

Det tog Iran fle­ra da­gar att er­kän­na att dess mi­li­tär av mis­stag skju­tit ner pla­net. Men ef­ter kra­schen star­ta­de irans­ka myn­dig­he­ter en ut­red­ning som skul­le för­kla­ra hän­del­se­för­lop­pet för and­ra län­der. I lör­dags pub­li­ce­ra­de irans­ka luft­farts­myn­dig­he­ten CAO den rap­por­ten på sin sajt, med­de­lar Bloom­berg.

En­ligt rap­por­ten ha­de en per­son i det irans­ka luft­vär­net glömt att stäl­la in ra­darn kor­rekt ef­ter att själv ha bytt po­si­tion. Det gjor­de att vä­der­strec­ken blev ske­va i ra­darn, och slut­li­gen av­fy­ra­des två mis­si­ler med 30 se­kun­ders mel­lan­rum mot pas­sa­ge­rar­pla­net – som luft­vär­net trod­de var en kryss­nings­ro­bot.

”Den som styr­de sy­ste­met av­fy­ra­de en mis­sil mot det hen trod­de var ett fi­en­de­ob­jekt, ut­an att in­vän­ta svar från led­nings­cen­tra­len”, står det i rap­por­ten som pre­sen­te­ras som en fak­taut­red­ning sna­ra­re än en full­vär­dig ha­ve­ri­rap­port.

Mis­si­len av­fy­ra­des ba­ra tim­mar ef­ter att Irans luft­värn gått in i högs­ta stab­slä­ge. Någ­ra da­gar ti­di­ga­re ha­de USA:s pre­si­dent Do­nald Trump gett or­der om en at­tack som dö­da­de den irans­ka ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni i Irak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.