Dub­belt Mer­ce­des ef­ter Fer­ra­ris fi­asko

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Sex seg­rar till – se­dan är Lewis Ha­mil­ton i kapp Mi­chael Schu­macher. Brit­ten vann F1-täv­ling­en i Ös­ter­ri­ke när Fer­ra­ri stod för ett fi­asko. Valt­te­ri Bot­tas knep and­ra plats och be­hål­ler led­ning­en i VM­se­ri­en. – Stal­let gjor­de ett fan­tas­tiskt jobb, det var ba­ra för mig att ta det i mål, sa­de Mer­ce­des­fö­ra­ren Ha­mil­ton i Vi­aplays sänd­ning.

Det small till di­rekt i årets and­ra for­mel 1-täv­ling på ös­ter­ri­kis­ka Red Bull Ring i Spiel­berg. Re­dan i tred­je kur­van kör­de Char­les Leclerc in i stall­kam­ra­ten Se­basti­an Vet­tel och bå­da Fer­rari­bi­lar­na tving­a­des bry­ta.

– Jag är led­sen och ber om ur­säkt. Jag vet att det in­te är till­räck­ligt i så­da­na här lä­gen, sa­de Leclerc till Sky Sports en­ligt AFP.

”Tuff tid”

– Jag hop­pas att jag lär mig av det och kom­mer till­ba­ka star­ka­re näs­ta gång. Det är en tuff tid för stal­let och de be­hö­ver in­te så­dant här. Jag är led­sen, jag var för op­ti­mis­tisk, fort­sat­te han.

– Det fanns ing­et jag kun­de gö­ra. Det fanns in­te till­räck­ligt med ut­rym­me på ba­nan, sa­de Se­basti­an Vet­tel.

Fer­ra­ri­fö­rar­na ha­de ing­et lyc­kat kval och star­ta­de bå­da ut­an­för topp nio.

Längst fram – från start till mål, mer el­ler mind­re – var Lewis Ha­mil­ton. Den re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren star­ta­de i po­le po­si­tion ef­ter att ha va­rit snab­bast i det regndrab­ba­de kva­let, fick snabbt en luc­ka och tog en över­läg­sen se­ger fö­re Bot­tas. Red Bulls Max Verstap­pen blev trea.

– Jag star­ta­de från fjär­de ru­tan och var tvåa i mål så jag kan va­ra nöjd. Kva­let för­stör­de chan­ser­na till se­ger men vi vann dub­belt och jag le­der VM-se­ri­en, sa­de Bot­tas till CMo­re.

Med un­dan­tag för Fer­ra­rikroc­ken blev in­te årets and­ra del­täv­ling li­ka dra­ma­tisk som den förs­ta.

– Kanske Lewis fick se­gern li­te enkla­re än jag se­nast. Men vi har myc­ket att gläd­ja oss över. Vår fart är bra och i Ungern tar vi nya tag.

Bå­de Ha­mil­ton och Bot­tas slapp de be­fa­ra­de pro­ble­men med väx­ellå­dor­na.

Hyl­la­de stal­let

– Fan­tas­tiskt jobb, kil­lar. Så im­po­ne­rad. Tack så myc­ket, sa­de Ha­mil­ton i team­ra­di­on ef­ter mål­gång.

– Din kör­ning var in­te hel­ler så då­lig, sva­ra­de tea­met.

35-åri­ge Ha­mil­ton – fy­ra i pre­miä­ren i Ös­ter­ri­ke för­ra hel­gen – har nu 85 seg­rar to­talt i F1 och fort­sät­ter att ja­ga Mi­chael Schu­machers re­kord på 91. Skul­le brit­ten vin­na mäs­ter­ska­pet även i år tar han sin fjär­de ra­ka ti­tel och tan­ge­rar den tys­ke le­gen­da­rens re­kord på sju tit­lar ge­nom ti­der­na.

FO­TO: MARK THOMPSON

Lewis Ha­mil­ton tog sin 85:e F1-se­ger i kar­riä­ren i den and­ra del­täv­ling­en i Ös­ter­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.