Hon­ka kvit­te­ra­de på stopp­tid

Mål­skyt­tet. Ett stort pro­blem för Hon­ka just nu. Men kanske nå­gon men­tal knut lös­te upp sig då Bar­ce­lona­fost­ra­de Je­an Ma­rie Dongou nic­ka­de in 1–1 på stopp­tid.

Hufvudstadsbladet - - Sport - JO­NAS VON WENDT jo­nas.wendt@ksf­me­dia.fi

In­led­ning­en på sä­song­en har va­rit rik­tigt tung för Hon­ka, i mång­as ögon en het me­dalj­kan­di­dat. Det är la­get fort­fa­ran­de men då gäl­ler det nog att la­get bör­jar hit­ta på li­te me­ra fram­åt.

– Trös­keln för oss att vin­na är li­te för hög just nu, sa­de trä­na­ren Ve­sa Va­sa­ra till Ru­utu fö­re match.

Han kun­de li­ka gär­na ha sagt att trös­keln att gö­ra mål är väl­digt hög. Två mål på 270 mi­nu­ter och tre oav­gjor­da. In­te vad man för­vän­ta­de sig av Es­bogäng­et in­för sä­song­en.

Och som om in­te la­get har nog med pro­blem ska­da­de sig ock­så an­fal­la­ren Mac Kand­ji. Kand­ji har vis­ser­li­gen in­te hel­ler im­po­ne­rat in­led­nings­vis men med sin fy­sik och löp­kraft är han en cen­tral pjäs i Hon­kas of­fen­siv. Att den stor­vux­ne se­ne­ga­le­sen tog sig för bak­lå­ret och ut­gick kan bli ett hårt slag. I syn­ner­het som La Ma­sia-pro­duk­ten Je­an Ma­rie Dongou haft svårt att hit­ta sam­ma våg­längd som lag­kam­ra­ter­na. Men ett mål kan som be­kant be­ty­da väl­digt myc­ket på det men­ta­la pla­net.

Hon­ka gjor­de en mer än hyf­sad and­ra halv­lek där la­get i långa stun­der var spel­fö­ran­de. KuPS spe­la­de smart och be­va­ka­de den led­ning man skaf­fat sig fö­re pa­us.

Bakläng­es­må­let var sym­to­ma­tiskt för ett lag i mot­vind. Mål­vak­ten Otso Vir­ta­nens boll i djupled var vis­ser­li­gen fint sla­gen men ett väl­sam­lat Honka­för­svar spe­la­de ut sig helt. Blixt­snab­be Il­ma­ri Nis­ka­nen tog ele­gant ner bol­len, avan­ce­ra­de och pla­ce­ra­de in läd­ret bakom Mar­kus Uu­si­ta­lo.

– Vi har ju full koll på hän­del­ser­na fram till det. Ett helt onö­digt mål att släp­pa in, sä­ger Uu­si­ta­lo till Ru­utu.

Nis­ka­nen var en av de sto­ra mäs­ta­rar­ki­tek­ter­na i fjol och 22-åring­en var grym un­der vin­tern och är i det­ta nu en av li­gans mest se­vär­da spe­la­re.

– Vi är in­te bra i dag. Vi ska kun­na myc­ket bätt­re och det är väl in­te helt olo­giskt att de kvit­te­rar men visst är det stö­ran­de att släp­pa in ett mål så där sent, sä­ger Nis­ka­nen till Ru­utu.

KuPS led­ning såg ut att hål­la he­la vägen med Dem­ba Sa­va­ges in­lägg fann Dongous pan­na och räd­da­de en po­äng för Hon­ka. Det förs­ta må­let KuPS släppt in i li­gan den­na sä­song.

– Det var väl­för­tjänt. Vi kun­de ha fått med oss me­ra än en po­äng. sä­ger Uu­si­ta­lo.

Bå­da la­gen fort­sät­ter ut­an för­lust. Med den skill­na­den att KuPS har sju po­äng av max­i­ma­la nio, Hon­ka tre av max­i­ma­la nio.

Hon­ka får lad­da bat­te­ri­er­na en knapp vec­ka. TPS spe­lar hem­ma på lör­dag och spe­lar man som man gjor­de ef­ter pa­us mot KuPS kom­mer förs­ta tre­po­äng­a­ren då.

FO­TO: RONI REKOMAA

Il­ma­ri Nis­ka­nen är i grym form i KuPS som fort­sät­ter ut­an po­äng­tapp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.