På tal om hem­lig­he­ter och lögn­er

BBC:s se­nas­te skots­ka mi­ni­se­rie är full av ut­press­ning, pen­ning­tvätt och lögn­er.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UGGELDAHL kris­ter.uggeldahl@ko­lum­bus.fi

DRAMAKOMED­I/MI­NI­SE­RIE

Skuld

★★★☆☆

Fy­ra de­lar på Yle TV1 och Yle Are­nan, fre­da­gar från 17.7 kl. 21.00. Se­ri­en re­cen­se­rad i sin hel­het. Re­gi: Ro­bert McKil­lop. Ma­nus: Neil For­sy­th. I rol­ler­na: Mark Bon­nar, Ja­mie Si­ves, Ruth Brad­ley.

Det är all­tid en då­lig idé att kö­ra över en an­nan män­ni­ska, i syn­ner­het ifall den stac­kars sa­ten kas­tar ve­ven på kup­pen.

Sär­skilt klyf­tigt är in­te hel­ler att lå­ta bli att ringa en am­bu­lans. Och di­rekt kor­kat är det att bä­ra in off­ret i hans lä­gen­het runt knu­ten – i hopp om att det ska se ut som om man­nen i frå­ga dött en na­tur­lig död.

Men det är just ex­akt vad som hän­der när brö­der­na McCall, Ja­ke (Ja­mi­es Si­ves) och Max (Mark Bon­nar), kör hem från ett bröl­lop, på snis­kan. Och som om in­te det­ta vo­re nog rå­kar Ja­ke glöm­ma sin plån­bok i off­rets lä­gen­het!

Or­sak nog att be­sö­ka den fö­re­stå­en­de min­nes­stun­den och var­för in­te sam­ti­digt be­kan­ta sig med olycksoff­rets sys­ter­dot­ter, Angie (Ruth Brad­ley), som flu­git in från Ame­ri­ka.

Fast det som ing­en be­rät­tat för Ja­ke, skiv­bu­tiksä­ga­ren, är att Angie är en mu­sikäls­ka­re av rang. Där­för är det in­te så kons­tigt att kil­len kän­ner sig hu­gad och vill stif­ta när­ma­re be­kant­skap. Idi­ot.

Svär­tat ko­miskt

Det här är ut­gångs­lä­get i mi­ni­se­ri­en Skuld (Guilt), skri­ven av Neil For­sy­th, pro­du­ce­rad av gam­la go­da BBC. Po­äng­en är att det som bör­jar som en svart komedi, mo­dell Ealings­tu­di­on och La­dy­kil­lers, snart får me­ra dra­ma­tis­ka drag, det­ta sam­ti­digt som över­rask­ning­ar­na dug­gar tätt.

In­te ba­ra fram­går det att den för­o­lyc­ka­de man­nen har en gran­ne som rig­gat upp en över­vak­nings­ka­me­ra. I ett för­sök att blid­ka de när­mast sör­jan­de går Max, ad­vo­kat till yr­ket, in för att an­li­ta en pri­vat­de­tek­tiv (Emun El­li­ott) som är känd för att in­te spot­ta i gla­set (och där­med så­sa till det).

Bra idé, bort­sett från att kil­len lagt av med spri­ten och snart bör­jar stäl­la för många be­svär­li­ga frå­gor.

Intri­kat så det för­slår

Vid det la­get har den brit­tis­ka (läs: skots­ka) mi­ni­se­ri­en över­gått i nå­got av en dra­mat­hril­ler med in­slag av ut­press­ning, pen­ning­tvätt och gud vet vad. Ja, plus att al­la in­blan­da­de lju­ger så det står här­li­ga till.

Intri­kat, jo­vars, men sett till det svär­tat ko­mis­ka öpp­nings­av­snit­tet får man näs­tan lust att ta­la om ett stil­brott, en be­rät­tar­mäs­sig schi­zo­fre­ni.

Men okej, trå­kigt är det ju in­te. Här finns det fle­ra hun­dar be­grav­da än på djur­kyr­ko­går­den och följakt­li­gen är det in­te tal om att slänga in hand­du­ken in­nan fi­nal­pas­set, en för­vå­nans­värt preg­nant sak.

Av skå­de­spe­lar­na drar Mark Bon­nar, be­kant från Mor­den på Shet­landsö­ar­na, det längs­ta skrå­et. Hans skots­ka ac­cent är så him­la tjock att brit­tis­ka kri­ti­ker in­si­ste­ra­de på en över­sätt­ning även på hem­ma­plan. Det oak­tat lär en upp­föl­ja­re va­ra på gång.

FO­TO: MARK MAINZ EXPECTATIO­N/HAPPY TRAMP NORTH 2019

Mark Bon­nar och Ja­mie Si­ves som brö­der­na Max och Ja­ke i Skuld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.