Hög­tryck på tv-film­fron­ten med kul­turkroc­kar och no­ir­pa­sti­scher

Kris­ter Uggeldahl tip­sar om vec­kans in­tres­san­tas­te tv-fil­mer.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UGGELDAHL kris­ter.uggeldahl@ko­lum­bus.fi

Bar ba­har – jag dan­sar när jag har lust

★★★★☆ (Bar Ba­har, Is­ra­el-Frank­ri­ke 2016) Vec­kans kanske in­tres­san­tas­te film, ett var­dags­re­a­lis­tiskt drama om tre pa­les­tins­ka tje­jer som ham­nar i kläm mel­lan den is­ra­e­lis­ka över­he­ten och den eg­na kul­tu­ren. Re­san går till Tel Aviv där vi lär kän­na Lai­la (Mou­na Ha­wa) och Sal­ma (Sa­na Jam­me­li­eh), ked­jerö­kan­de ju­rist re­spek­ti­ve bar­ten­der och DJ. Flyt­tar in gör snart ock­så Nour (Sha­den Kan­bou­ra) som till skill­nad från rums­kam­ra­ter­na lagt till med en djupt re­li­giös pojk­vän. Det bå­dar in­te gott för fram­ti­den, lik­som in­te hel­ler Sal­mas fä­bless för tje­jer. För ma­nus och re­gi står May­sa­loun Ha­moud som be­rät­tar med jäm­lik­he­ten för ögo­nen men ut­an att det blir tja­tigt. Le­van­de och vi­bre­ran­de.

Yle Te­e­ma ons­dag 15.7 kl. 21.50–23.30

L.A. Con­fi­den­ti­al

★★★★☆ (USA 1997) Kim Ba­sing­er och ma­nus­för­fat­tar­na Bri­an Hel­ge­land och Cur­tis Han­son (i far­ten med en för­la­ga sig­ne­rad Ja­mes Ell­roy) gick hem med en Oscar för si­na ar­betsin­sat­ser i film no­ir-pa­sti­schen L.A. Con­fi­den­ti­al. Väl­kom­men till 1950-ta­lets Los Ang­e­les, en värld av stjärn­glans och gla­mour men ock­så sex, våld och ond bråd död. Här lan­dar Guy Pe­ar­ces gul­näbbspo­lis som på fö­re­kom­men an­led­ning rå­kar i lu­ven på si­na ar­bets­kam­ra­ter: Ke­vin Spa­ceys me­di­ak­å­ta dan­dy och Rus­sell Cro­wes slug­ger. Läc­kert så det för­slår och allt det­ta till ac­kom­pan­je­mang av Dan­te Spi­not­tis ljus­skyg­ga plå­tar och ett sound­track där her­rar som De­an Mar­tin, Ger­ry Mul­li­gan och Chet Ba­ker ger jär­net.

MTV3 fre­dag 17.7 kl. 22.45–01.25

Sol­upp­gång

★★★★☆ (Sun­ri­se: A Song of Two Hu­mans, USA 1927) En av de ti­di­ga stum­films­klas­si­ker­na, rul­len för vil­ken Ja­net Gay­nor vann ti­der­nas förs­ta kvinn­li­ga Oscar (som het­te nå­got an­nat än­nu på den ti­den). Hon är den in­tet ont ve­tan­de bond­mo­ran som för­pas­sas till mar­gi­na­len när man­nen i hu­set (Ge­or­ge O’Bri­en) fal­ler för en vamp med jazzfril­la (Mar­ga­ret Living­ston). Det lu­tar till och med mot att gö­ra sig av med hust­run – en gång för al­la. För re­gin står tys­ken F.W. Mur­nau (Nos­fe­ra­tu) som in­te över­ras­kan­de tar till den ex­pres­sio­nis­tis­ka verk­tygs­bac­ken, kom­plett med ett fränt jazz age-mon­tage och skam­löst ro­man­tis­ka ”sta­dens ljus” -stu­di­er. Kär­le­ken har säl­lan va­rit vack­ra­re (och me­ra ång­er­full).

Yle Te­e­ma lör­dag 18.7 kl. 21.10-22.45

Hell or High Wa­ter

★★★★☆ (USA 2016) När det gäl­ler Hell or High Wa­ter av Da­vid Mac­ken­zie kan man med för­del ta­la om en mo­dern väs­tern, spräng­fylld av låt­skat­ter med out­law country-vib­bar. Här mö­ter vi bus­brö­der­na Ho­ward, To­by (Chris Pi­ne) och Tan­ner (Ben

Fos­ter), som i ett de­spe­rat för­sök att sät­ta stopp för ut­mät­ning­en av de­ras för­äld­ra­hem äg­nar sig åt att rå­na ban­ker, mo­dell fi­li­al­kon­tor och små sed­lar. Det är nog för att fånga Tex­as Rang­er Jeff Bridges in­tres­se men trots att en våld­sam kon­fron­ta­tion vän­tar finns ny­an­ser­na där. Till det kom­mer den dof­tan­de om än obarm­här­ti­ga mil­jöskild­ring­en med ett små­stads-Tex­as som eko­no­miskt sett lig­ger ne­re för räk­ning.

Yle TV2 sön­dag 19.7 kl. 21.00-22.41

Jag är Ingrid

★★★★☆ (Sve­ri­ge 2015) När re­gis­sö­ren Stig Björk­man tar sig an Ingrid Berg­man, den svens­ka stjärn­ak­tri­sen och världs­med­bor­ga­ren, är re­sul­ta­tet ett per­son­por­trätt utö­ver det van­li­ga. Men så byg­ger fil­men ock­så på ak­tri­sens eg­na dag­bok­san­teck­ning­ar som här får säll­skap av en unik smal­film­skol­lek­tion. Ingrid B. är Råsun­da-tje­jen som i unga år för­lo­rar si­na för­äld­rar och som ef­ter en se­jour i Hit­lers Tyskland skri­ver på för Hol­ly­wood. Res­ten är histo­ria, rät­ta­re sagt film­histo­ria. Men hän­der och sker gör det ock­så på det per­son­li­ga pla­net där her­rar som Ro­bert Ca­pa och Ro­ber­to Ros­seli­ni kom­mer emot. Som be­rät­ta­re fun­ge­rar Ali­cia Vi­kan­der, en an­nan blå­gul ex­port­va­ra.

Yle Te­e­ma sön­dag 19.7 kl. 21.50-23.40

FO­TO: PRESSBILD

Mou­na Ha­wa, Sa­na Jam­me­li­eh och Sha­den Kan­bou­ra i Bar Ba­har (2016).

FO­TO: PRESSBILD

Ben Fos­ter och Da­vid Mac­ken­zie i Hell or High Wa­ter (2016).

FO­TO: PRESSBILD

Ingrid Berg­man i do­ku­men­tä­ren om hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.