Lopp­mark­nad i Sand­vi­ken öpp­nar i au­gusti

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Sand­vi­kens torg öpp­nar sin lopp­mark­nad igen den 1 au­gusti. Tills vi­da­re kan för­sälj­nings­plat­ser på tor­get en­dast bo­kas via ett elektro­niskt bok­nings­sy­stem. För­sälj­nings­plat­ser­na är be­grän­sa­de till an­ta­let ef­tersom man vill sä­ker­stäl­la ett till­räck­ligt sä­ker­hets­av­stånd. Be­sö­ka­re upp­ma­nas hål­la av­stånd till varand­ra och va­ra no­ga med hand­hy­gi­e­nen.

Sand­vi­kens lopp­mark­nad är med si­na 40 år Fin­lands älds­ta ut­om­huslopp­mark­nad som fun­ge­rar året runt.

Man kan bo­ka en för­sälj­nings­plats från och med lör­da­gen den 18 ju­li via hi­etsun­kirp­pis.fi/hel­tu/

Fo­to: YiPing FEng and ling oUYang / hElSinKi marKE­ting oY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.