Någ­ra fler gam­la ut­tryck

Hufvudstadsbladet - - Bonus - Käl­la: Nordiska mu­se­et

● En black om fo­ten: En black var ur­sprung­li­gen en trä­klump som skul­le hind­ra fång­ar att fly och häs­tar att springa iväg. Tunga blac­kar av järn an­vän­des till ex­em­pel vid fång­trans­por­ter. Att nå­got är en black om fo­ten be­ty­der att nå­got ut­gör ett hin­der.

● Drag un­der ga­lo­scher­na: I Sve­ri­ge bör­ja­de gum­mi­fa­bri­ker att till­ver­ka ga­lo­scher på 1890-ta­let. De blev snabbt po­pu­lä­ra och en del av mo­det. 2010 blev de åter­i­gen en stor för­sälj­nings­va­ra. Det ska bli drag un­der ga­lo­scher­na be­ty­der att nu ska vi kö­ra fort el­ler att sät­ta fart på en trög verk­sam­het. Det kan ha sitt ur­sprung i att de gum­mi­fa­bri­ker som till­ver­ka­de ga­lo­scher ock­så till­ver­ka­de bildäck. Ga­lo­scher syf­tar här allt­så på bildäck.

● Ha en håll­ha­ke på nå­gon: Håll­ha­ke, el­ler kram­pa, är ett red­skap för att hål­la fast nå­got i rätt lä­ge. An­vänds of­ta av tim­mer­män vid hus­byg­ge. Ha en håll­ha­ke på nå­gon be­ty­der att ha vis­sa kun­ska­per som man kan ut­nytt­ja för att kun­na sty­ra en an­nan per­sons hand­ling­ar.

● Le­va i kapp­säck: En kapp­säck var ur­sprung­li­gen en mjuk tyg­på­se för för­va­ring av klä­der. Den an­vän­des av ryt­ta­re och häng­des över sa­del­knap­pen. Or­det är känt i svens­kan se­dan 1482. Det kan va­ra en di­rekt över­sätt­ning av tys­kans Man­tel­sack (ty. Man­tel, sv. man­tel, kap­pa). Le­va i kapp­säck be­ty­der att man flyt­tar of­ta, bor li­te pro­vi­so­riskt och där­för in­te hin­ner pac­ka upp. Ut­tryc­ket finns be­lagt i tex­ter från ti­digt 1900-tal.

● In­te få en syl i väd­ret: En syl är ett smalt och spet­sigt red­skap som an­vänds in­om en rad oli­ka hant­verk och slöj­der. Med en syl gör man hål i lä­der, tyg och and­ra mju­ka ma­te­ri­al. In­te få en syl i väd­ret be­ty­der att and­ra pra­tar så myc­ket att man in­te lyc­kas stic­ka emel­lan med ett en­da ord. Det är svårt att få ut­rym­me att sä­ga nå­got. Luf­ten är, bild­ligt ut­tryckt, så för­tä­tad av ord att man in­te ens kan få en syl i väd­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.