Hufvudstadsbladet

Grän­ser öpp­nas men re­sor är all­tid en risk

Und­vik folk­sam­ling­ar på re­san, rå­der Mi­ka Sal­mi­nen på THL

- JEN­NY BÄCK jen­ny.back@ksf­me­dia.fi Travel · Finland · Mika · National Institute for Health and Welfare · Emmett Till · United States of America · European Union · Sweden · Germany · Europe

Då den förs­ta vå­gen av co­ro­na­vi­ru­set tog fart i Fin­land i vår­vint­ras var det ef­ter att fin­länds­ka tu­ris­ter häm­tat smit­tan med sig hem. Då Fin­land nu öpp­nar grän­ser­na för re­san­de till ett ökat an­tal län­der kan det hän­da igen, och häl­so­sä­ker­hets­di­rek­tör Mi­ka Sal­mi­nen på In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd be­to­nar att den som re­ser mås­te hål­la risk­han­te­ring­en i min­net. Det gäl­ler ock­så här hem­ma. – Om fin­län­dar­na slu­tar tän­ka på risk­han­te­ring är ris­ker­na sto­ra.

Till ex­em­pel i USA syns nu en kraf­tig ök­ning av smit­to­fal­len igen.

– Vi får hop­pas att det in­te går så här. Men hål­ler vi fast vid hy­gi­en­fö­re­skrif­ter­na och und­vi­ker folk­sam­ling­ar kan vi kanske und­vi­ka en stor and­ra våg.

Den här vec­kan har Fin­land öpp­nat grän­ser­na för re­san­de från 28 nya län­der, och det står fin­län­dar­na fritt att re­sa till de här län­der­na ut­an ka­ran­tän vid hem­koms­ten. Men und­vik natt­klub­ben un­der re­san och kom ihåg hy­gi­en­fö­re­skrif­ter­na, rå­der Mi­ka Sal­mi­nen på THL. – Var­je re­sa in­ne­bär en viss risk.

Från och med mån­da­gen har Fin­land hävt re­se­be­gräns­ning­ar­na på grund av co­ro­na­vi­ru­set för 17 eu­ro­pe­is­ka län­der, en­ligt en for­mel om be­grän­sad smitt­sprid­ning. Högst 8 fall per 100 000 in­vå­na­re un­der de se­nas­te 14 dyg­nen får det fin­nas för att grän­ser­na ska öpp­nas för re­san­de.

Dess­utom lät­tas re­strik­tio­ner­na för ett an­tal and­ra län­der som finns på EU:s grö­na lis­ta, och re­sor tillåts re­dan se­dan mit­ten av ju­ni från de bal­tis­ka län­der­na och öv­ri­ga nor­dis­ka län­der med un­dan­tag av Sve­ri­ge.

Nu ska lä­get föl­jas upp kon­ti­nu­er­ligt, och med 14 da­gars mel­lan­rum tar re­ge­ring­en ställ­ning till be­gräns­ning­ar­na på nytt. En­ligt Tui­ja Kum­pu­lai­nen, di­rek­tör vid So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et, kan re­strik­tio­ner­na läg­gas på igen om lä­get i ett land för­säm­ras, men den som hun­nit bo­ka en re­sa kan åka än­då.

”Re­kom­men­da­tio­nen är att man föl­jer med in­for­ma­tio­nen un­der re­san. Om det land man åkt till ham­nar på den rö­da lis­tan får man en re­kom­men­da­tion om fri­vil­lig ka­ran­tän i två vec­kor ef­ter re­san”, sä­ger Kum­pu­lai­nen per e-post till HBL.

Det­sam­ma re­kom­men­de­ras om man väl­jer att re­sa till nå­got av de län­der där ris­ken för smit­ta är hög­re.

Risk­be­döm­ning­en en hel­hets­be­döm­ning

Hur ris­ken be­döms i de län­der som nu öpp­nas för re­sor hand­lar trots gräns­vär­det än­då om en hel­hets­be­döm­ning, sä­ger Mi­ka Sal­mi­nen, häl­so­sä­ker­hets­di­rek­tör vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, THL. Att ett land till­fäl­ligt når över gräns­vär­det är in­te en an­led­ning att ta i bruk nya re­se­be­gräns­ning­ar.

– Man mås­te se på hel­he­ten. Om det hand­lar om en klar ök­ning över­lag i lan­det är det oro­väc­kan­de och trös­keln att re­a­ge­ra lägre. Men om det hand­lar om ett lo­kalt be­grän­sat ut­brott, som de som till ex­em­pel fö­re­kom­mit vid vis­sa pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar i Tyskland, är si­tu­a­tio­nen en an­nan och ris­ken för re­se­nä­rer in­te nöd­vän­digt­vis hög­re, sä­ger Sal­mi­nen.

En­ligt Sal­mi­nen har Fin­land valt att läg­ga gräns­vär­det gans­ka lågt, lägre än i många and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der. Jäm­fört med grän­sen på 8 smitt­fall per 100 000 in­vå­na­re på två vec­kor lig­ger Fin­land än­då än­nu lägre: just nu på ung­e­fär 0,5 fall.

– Fin­land har en av de lägs­ta fö­re­koms­ter­na i Eu­ro­pa, och si­tu­a­tio­nen här är gans­ka bra för till­fäl­let.

Fin­länds­ka tu­ris­ter häm­ta­de smit­tan

Nå­gon upp­skatt­ning om hur många ut­länds­ka tu­ris­ter som kan vän­tas vå­ga sig till Fin­land då grän­ser­na öpp­nar finns in­te, men Tui­ja Kum­pu­lai­nen på So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et för­säk­rar att tu­ris­ter­na från de län­der som Fin­land öpp­nat grän­ser­na för in­te ut­gör nå­gon stör­re smit­to­risk än de åter­vän­dan­de fin­länds­ka re­se­nä­rer­na själ­va.

Då den förs­ta vi­rus­vå­gen drog in över Fin­land i vår­vint­ras var det just åter­vän­dan­de fin­länds­ka tu­ris­ter som häm­ta­de med sig vi­ru­set hem.

– Var­je re­sa in­ne­bär för­stås en viss risk. För­ra gång­en var det fin­län­dar­na själ­va, in­te tu­ris­ter­na, som häm­ta­de smit­tan till Fin­land. Där­för är det väl­digt vik­tigt att de fin­län­da­re som re­ser nu skö­ter sin risk­han­te­ring för att und­vi­ka smit­ta, sä­ger Mi­ka Sal­mi­nen.

– Går man på re­stau­rang är det klo­ka­re att väl­ja en ute­ser­ve­ring än att sit­ta inom­hus, och att gå på natt­klubb är för till­fäl­let en då­lig idé då folk of­ta är nä­ra in­på varand­ra där, sä­ger Sal­mi­nen.

Ge­ne­rellt sett är ris­ken för smit­ta mind­re ut­om­hus.

– Sandstran­den är kanske in­te den störs­ta ris­ken, inom­hus är vär­re.

En god ny­het för re­se­nä­ren är att det in­te ver­kar gäl­la flyg­plan; Här är luft­väx­ling­en och fil­tre­ring­en så ef­fek­tiv att väl­digt få smitt­fall som skett un­der flyg­re­sor re­gi­stre­rats.

Ny våg el­ler mind­re ut­brott

Yt­ter­li­ga­re en va­ri­a­bel i re­se­ek­va­tio­nen är att vis­sa av de län­der som nu får grönt ljus tack va­re låg smitt­sprid­ning väl­kom­nar tu­ris­ter ock­så från län­der med be­tyd­ligt hög­re smitt­sprid­ning än Fin­land, och på ho­tel­len sam­sas folk från oli­ka län­der.

– Det är bra att hål­la i min­net då man re­ser att det finns and­ra tu­ris­ter ock­så, och att det är skäl att hål­la fast vid re­kom­men­da­tio­ner­na kring hy­gi­en och av­stånd. Hur det här på­ver­kar smitt­sprid­ning­en är en bra frå­ga, men nå­gon­stans mås­te grän­sen dras och se­dan får man föl­ja med si­tu­a­tio­nen i and­ra län­der och re­a­ge­ra vid be­hov, sä­ger Sal­mi­nen.

Om nu smitt­sprid­ning­en skul­le ta fart igen i Fin­land till följd av re­san­de el­ler öka­de kon­tak­ter här hem­ma kan en­skil­da re­strik­tio­ner tas i bruk igen. Hur det i så fall blir med grän­ser­na får man se.

– Det är svårt att be­stäm­ma nå­gon gräns i för­väg. Men det finns en rad in­di­ka­to­rer och på ba­sis av dem kan man dra slut­sat­ser om hur epi­de­mi­lä­get ser ut.

För till­fäl­let ser det bra ut i Fin­land.

– Jag tror att vi kom­mer att ha mind­re ut­brott, och då får vi gö­ra vårt bäs­ta för att de in­te ska växa och lä­ra oss att le­va med smit­tan ut­an att lå­ta den ta över. Att stänga och öpp­na sam­hälls­funk­tio­ner är in­te hel­ler nå­gon bra lös­ning i det långa lop­pet, och ge­nom ef­fek­tiv test­ning och spår­ning kan man för­hopp­nings­vis få bukt med smit­tan, sä­ger Sal­mi­nen.

Hur det går med den be­fa­ra­de and­ra smittvå­gen som för­ut­spåtts till hös­ten åter­står att se.

– Vi har in­te kom­mit ur den förs­ta vå­gen än­nu, men lyc­kats brom­sa sprid­ning­en. Må­let är att hål­la den på en låg ni­vå, men ing­en vet rik­tigt hur det kom­mer att lyc­kas. Om fin­län­dar­na slu­tar tän­ka på risk­han­te­ring är ris­ker­na sto­ra.

Till ex­em­pel i USA syns nu en kraf­tig ök­ning av smitt­fal­len igen.

– Vi får hop­pas att det in­te går så här. Men hål­ler vi fast vid hy­gi­en­fö­re­skrif­ter­na och und­vi­ker folk­sam­ling­ar kan vi kanske und­vi­ka en stor and­ra våg, och jag tror nog att fin­län­dar­na har möj­lig­het och vil­ja att gö­ra det, sä­ger Mi­ka Sal­mi­nen.

 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ?? Und­vik folk­sam­ling­ar och kom ihåg hy­gi­en­fö­re­skrif­ter­na då du re­ser, rå­der
■ Mi­ka Sal­mi­nen, häl­so­sä­ker­hets­di­rek­tör vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA Und­vik folk­sam­ling­ar och kom ihåg hy­gi­en­fö­re­skrif­ter­na då du re­ser, rå­der ■ Mi­ka Sal­mi­nen, häl­so­sä­ker­hets­di­rek­tör vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland