Hufvudstadsbladet

Va­let var ett slags ödes­val och slut­re­sul­ta­tet kan be­seg­la Po­lens öde för många år fram­åt. Med Du­da som pre­si­dent kan makt­par­ti­et Lag och rätt­vi­sa (PiS) fort­sät­ta på den väg man lett in Po­len på de se­nas­te fem åren. Det är en dys­ter väg mot kon­ser­va­tiv na

Det fanns en chans att Po­lens väg mot auk­to­ri­tärt sty­re kun­de ha stop­pats i pre­si­dent­va­let, men kur­sänd­ring­en ute­blir.

- TOMMY WES­TERLUND tommy.wes­terlund@ksf­me­dia.fi Elections · Politics · Law and Justice · Poland · Andrzej Duda · European Union · Hungary · United States of America · Donald Trump · Melania Trump · Germany · Warsaw

Pre­si­dent­va­lets and­ra om­gång i Po­len blev just så jämn som al­la opi­ni­ons­mät­ning­ar ha­de an­tytt. När val­kom­mis­sio­nen på mån­dags­för­mid­da­gen re­dogjor­de för röst­räk­ning­en ha­de den sit­tan­de pre­si­den­ten Andrzej Du­da ett till­räck­ligt stort för­språng för att kun­na ut­ro­pa sig som seg­ra­re. Han ha­de sam­lat 51,2 pro­cent av rös­ter­na mot 48,8 för ut­ma­na­ren Ra­fal Tr­zaskowski.

Säl­lan har ett val i Po­len väckt så stort in­tres­se som sön­da­gens pre­si­dent­val bå­de in­om och ut­an­för lan­dets grän­ser. Va­let var ett slags ödes­val och slut­re­sul­ta­tet kan be­seg­la Po­lens öde för många år fram­åt. Med Du­da som pre­si­dent kan makt­par­ti­et Lag och rätt­vi­sa (PiS) fort­sät­ta på den väg man lett in Po­len på de se­nas­te fem åren. Det är en dys­ter väg mot kon­ser­va­tiv na­tio­na­lism och bort från rätts­stat och li­be­ral de­mo­kra­ti.

För­lo­rar­na i det här va­let är många. För det förs­ta näs­tan hälf­ten av det pols­ka fol­ket som i Wars­za­was borg­mäs­ta­re Tr­zaskowski såg en chans att stop­pa den auk­to­ri­tä­ra ut­veck­ling som PiS och par­ti­ord­fö­ran­de Ja­roslaw Kaczyn­ski lett. Pre­si­den­ten i Po­len har ing­en stor makt, men på en vä­sent­lig punkt kan han age­ra starkt. Han har ve­to­rätt mot nya la­gar och Tr­zaskowski ha­de fun­ge­rat som en broms då re­ge­ring­en där PiS styr och stäl­ler vill fort­sät­ta ned­mon­te­ring­en av rätts­sta­ten. Med Du­da i pre­si­dent­pa­lat­set är det ba­ra att tu­ta och kö­ra som ti­di­ga­re, han fun­ge­rar som Kaczynskis gum­mi­stäm­pel.

Den and­ra sto­ra för­lo­ra­ren är EU. Po­len är det ena av uni­o­nens två sto­ra pro­blem­barn som in­te le­ver upp till EU:s grund­vär­den. Till­sam­mans med det and­ra pro­blem­bar­net, Ung­ern, har Po­len lyc­kats mo­ta EU:s al­la för­sök att få rätt­ning i le­det. Du­das se­ger i Po­len in­ne­bär fort­sat­ta svå­rig­he­ter för EU.

Po­len är i dag ett djupt de­lat land. Si­tu­a­tio­nen var li­ka­dan re­dan i det fö­re­gå­en­de pre­si­dent­va­let som Du­da vann i stort med sam­ma siff­ror. Han har si­na an­häng­a­re i lan­dets öst­ra de­lar, på lands­byg­den och i mind­re stä­der där kyr­kan och den tra­di­tio­nel­la fa­mil­jen är vik­tig och na­tio­nal­kon­ser­va­tis­men fro­das. De so­ci­a­la re­for­mer som PiS har ge­nom­fört med bland an­nat höj­da barn­bi­drag och pen­sions­för­må­ner har upp­skat­tats högt.

Tr­zaskowski är ock­så till vis­sa de­lar kon­ser­va­tiv, men i jäm­fö­rel­se med Du­da be­tyd­ligt li­be­ra­la­re, språk­kun­nig och in­ter­na­tio­nell. Han är po­pu­lär som borg­mäs­ta­re i lan­dets hu­vud­stad och har ock­så ett starkt stöd i and­ra stör­re stä­der där re­ge­ring­ens kon­ser­va­ti­va, auk­to­ri­tä­ra sty­re ogil­las. I stä­der­na står ock­så EU och de ge­men­sam­ma grund­vär­de­na högt i kurs, jäm­fört med lands­byg­den där i stäl­let re­ge­ring­ens och pre­si­den­tens vän­ner USA och Do­nald Trump är fa­vo­ri­ter.

Även mel­lan me­di­er­na går en skarp gräns. Ef­tersom PiS har full kon­troll över de stat­li­ga me­di­er­na fun­ge­ra­de de i det när­mas­te som me­ga­fo­ner för Du­da, me­dan de obe­ro­en­de bac­ka­de upp Tr­zaskowski.

Pre­si­dent­vals­kam­pan­jen blev ef­ter hand allt het­si­ga­re och i slut­ske­det väg­ra­de de två kan­di­da­ter­na del­ta i ge­men­sam­ma val­de­bat­ter. Smuts­kast­ning­en till­tog spe­ci­ellt från Du­das si­da. Han ta­la­de bland an­nat yt­terst ned­lå­tan­de om sex­u­el­la mi­no­ri­te­ter och gick så långt att han an­kla­ga­de Tr­zaskowski för att vil­ja säl­ja ut Po­len till Tyskland och ju­dar.

Frå­gan är om Du­da nu ens kom­mer att för­sö­ka fun­ge­ra som he­la folkets pre­si­dent el­ler om han fort­sät­ter på den splitt­ran­de lin­je han för­de un­der kam­pan­jen. Näs­ta chans för den pols­ka op­po­si­tio­nen kom­mer först 2023 då det är par­la­mentsval. På tre år hin­ner PiS yt­ter­li­ga­re stär­ka det auk­to­ri­tä­ra sam­häl­let vil­ket kom­mer att för­svå­ra sit­sen för all op­po­si­tion. Tr­zaskowski fort­sät­ter som borg­mäs­ta­re i Wars­za­wa, stärkt i sin po­pu­la­ri­tet. Den stronga in­sat­sen i pre­si­dent­va­let, ef­ter en kort kam­panj, har gjort ho­nom till den giv­na op­po­si­tions­le­da­ren. Det bor­de gyn­na op­po­si­tio­nen att änt­li­gen ha en sam­lan­de kraft, men re­ge­ring­en och pre­si­den­ten kom­mer an­tag­li­gen att gö­ra allt för att brom­sa Tr­zaskowskis po­li­tis­ka fram­fart. I en auk­to­ri­tär stat finns be­grän­sat ut­rym­me för po­li­tis­ka al­ter­na­tiv.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland