Hufvudstadsbladet

Lä­get i Hong­kong oro­ar EU

EU-län­der­nas ut­ri­kesmi­nist­rar sam­la­des på mån­da­gen fy­siskt för förs­ta gång se­dan bör­jan av mars. Mö­tet i Brys­sel dis­ku­te­ra­de co­ro­nalä­get i La­ti­na­me­ri­ka, EU:s re­la­tion till Tur­ki­et och si­tu­a­tio­nen i Hong­kong.

- SO­FIA WESTERHOLM/SPT Business · European Politics · Politics · Hong Kong · European Union · Turkey · China · Finland · Josep Borrell

De två störs­ta frå­gor­na på mö­te­sa­gen­dan var EU:s roll i kam­pen mot co­ro­na­vi­ru­set i La­ti­na­me­ri­ka och uni­o­nens re­la­tion till Tur­ki­et.

Trots de två sto­ra äm­ne­na dis­ku­te­ra­des även en tred­je frå­ga fli­tigt, sa­de ut­ri­kesmi­nis­ter Pek­ka Haa­visto (Grö­na) då han ef­ter mö­tet in­for­me­ra­de fin­länds­ka jour­na­lis­ter om dis­kus­sio­ner­na. Frå­gan gäll­de hur EU ska age­ra gente­mot Ki­na ef­ter att lan­dets högs­ta lag­stif­tan­de or­gan för om­kring två vec­kor se­dan an­tog en ny kon­tro­ver­si­ell sä­ker­hets­lag om Hong­kong.

– Si­tu­a­tio­nen i Hong­kong oro­ar de fles­ta EU-med­lems­län­der­na och ett med­lems­land kan in­te age­ra en­samt, sa­de Haa­visto.

Ing­en full kon­sen­sus

Ef­ter mån­da­gens dis­kus­sio­ner ser Haa­visto att det fort­fa­ran­de fö­re­kom­mer oli­ka åsik­ter EU-län­der­na emel­lan om hur uni­o­nen ska age­ra, men ett ge­men­samt bud­skap finns än­då.

– Oli­ka EU-län­der är be­ro­en­de av Hong­kong på oli­ka vis. Vi har in­te nått full kon­sen­sus i dag, men det fram­kom än­då att al­la var över­ens om att en ge­men­sam re­ak­tion be­hövs.

EU-län­der­nas ut­ri­kesmi­nist­rar möts näs­ta gång i slu­tet av au­gusti och det är föl­jan­de möj­lig­het för dem att ge­men­samt be­hand­la frå­gan.

Even­tu­el­la sätt att re­a­ge­ra på är en­ligt Haa­visto ex­em­pel­vis ge­nom lag­stift­ning i EU som kun­de un­der­lät­ta si­tu­a­tio­nen för in­vå­nar­na i Hong­kong, ex­em­pel­vis lag­stift­ning om vi­sum.

Fin­land som en­skilt land har en­ligt Haa­visto än­nu in­te fat­tat nå­got be­slut om det nu­va­ran­de över­lå­tel­se­av­ta­let med Hong­kong ska sä­gas upp som en följd av de nya sä­ker­hets­la­gar­na. Över­lå­tel­se­av­ta­let slöts år 2005 och en­ligt det ska brotts­miss­tänk­ta per­so­ner kun­na över­läm­nas från Fin­land till Hong­kong.

Haa­visto an­ser än­då per­son­li­gen att över­lå­tel­se­av­ta­let in­te läng­re kan tilläm­pas som för­ut.

Di­a­log med Tur­ki­et be­hövs

Dis­kus­sio­nen om uni­o­nens re­la­tion till Tur­ki­et blev en­ligt Haa­visto lång.

Jo­sep Bor­rell, Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens höga re­pre­sen­tant för ut­ri­kes­frå­gor och sä­ker­hets­po­li­tik, har ny­li­gen be­sökt Tur­ki­et och det har väckt blan­da­de käns­lor i EU, bå­de käns­lor av för­hopp­ning och av oro.

– Al­la med­lems­län­der tog till or­da och det fö­re­kom­mer oro från en del med­lems­län­ders håll. Men ma­jo­ri­te­ten av med­lems­län­der­na för­de än­då fram att en di­a­log med Tur­ki­et be­hövs, sa­de Haa­visto.

– Tur­ki­et bör hell­re hål­las nä­ra EU än långt ifrån. Ge­nom en in­ten­siv di­a­log kan miss­för­stånd und­vi­kas. Vi kanske in­te nöd­vän­digt­vis når sam­stäm­mig­het men vi kän­ner till varand­ras av­sik­ter.

Be­träf­fan­de den svå­ra co­ro­na­si­tu­a­tio­nen i La­ti­na­me­ri­ka för­de Haa­visto bland an­nat fram det hu­ma­ni­tä­ra hjälp­be­ho­vet. Han på­pe­ka­de ock­så att åter­upp­bygg­na­den ef­ter co­ro­nakri­sen mås­te be­ak­ta även lång­sik­ti­ga pro­blem som fun­nits in­nan kri­sen. Så­da­na pro­blem är ex­em­pel­vis kli­mat­för­änd­ring­en, män­ni­sko­rätts­frå­gor och för­stö­rel­sen av Ama­zo­nas regn­skog.

Kom­men­te­rar in­te brotts­miss­tan­kar

I sam­band med sam­ta­let med de fin­länds­ka jour­na­lis­ter­na på mån­dags­kväl­len ut­ta­la­de Pek­ka Haa­visto sig in­te om någ­ra de­tal­jer kring de brotts­miss­tan­kar som rik­tas mot ho­nom i det eg­na hem­lan­det.

– Jag har in­te lag­lig rätt till det ma­te­ri­al som är kopp­lat till för­un­der­sök­ning­en och kan in­te kom­men­te­ra frå­gan. Jag kan än­då kon­sta­te­ra så myc­ket att jag har skött ut­ri­kesmi­nis­terns upp­gif­ter som van­ligt un­der he­la pro­ces­sens gång, sa­de Haa­visto.

– Jag själv upp­le­ver in­te att det på nå­got vis skul­le ha på­ver­kat mitt ar­be­te som ut­ri­kesmi­nis­ter.

 ?? FOTO: VIR­GI­NIA MAYO/LEHTIKUVA-AFP ?? Ut­ri­kesmi­nis­ter Pek­ka Haa­visto (Grö­na) del­tog på mån­da­gen i EU-län­der­nas ut­ri­kesmi­nist­rars förs­ta fy­sis­ka mö­te
■ på över fy­ra må­na­der.
FOTO: VIR­GI­NIA MAYO/LEHTIKUVA-AFP Ut­ri­kesmi­nis­ter Pek­ka Haa­visto (Grö­na) del­tog på mån­da­gen i EU-län­der­nas ut­ri­kesmi­nist­rars förs­ta fy­sis­ka mö­te ■ på över fy­ra må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland