Hufvudstadsbladet

Ljus på bal­kong­en bakom brand på se­ni­or­bo­en­de

- SPT Disasters · Incidents · Fires

Po­li­sen miss­tän­ker att vec­ko­slu­tets för­ödan­de brand i ett se­ni­or­bo­en­de i Jy­vä­skylä or­sa­ka­des av ett ljus på en bal­kong. Bal­kong­en i frå­ga fanns på hu­sets övers­ta vå­ning och lju­set ha­de pla­ce­rats på ett un­der­lag som in­te var brand­sä­kert.

El­den spred sig först till bal­kong­ens yt­struk­tur, och där­i­från vi­da­re upp till hu­sets tak­kon­struk­tion.

En po­li­san­mä­lan har gjorts och ären­det ut­reds nu som vål­lan­de av all­män fa­ra. Po­li­sen an­ser att det finns or­sak att miss­tän­ka att per­so­nen som tänt lju­set in­te till­räck­ligt väl har för­säk­rat sig om att lju­set brän­des på ett tryggt stäl­le.

Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len har nu på­bör­jat den egent­li­ga ut­red­ning­en och i den tas fas­ta på om ex­em­pel­vis bygg­nads­tek­nis­ka fel på­ver­ka­de bran­dens sprid­ning.

Bran­den bröt ut sent på fre­dags­kväl­len i ett se­ni­or­hem i Jy­vä­skylä. Näs­tan 170 per­so­ner eva­ku­e­ra­des från hu­set och två när­be­läg­na hög­hus. Bran­den spred sig ovan­ligt snabbt i hu­set som var byggt 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland