Hufvudstadsbladet

Grönt ljus för re­sor till 28 nya län­der

- Belgium · Greece · Italy · Liechtenstein · Malta · Netherlands · Switzerland · Slovakia · Slovenia · Germany · Hungary · Austria · Finland · Cyprus · Ireland · Andorra · San Marino · Algeria · Australia · Japan · New Zealand · Rwanda · South Korea · Thailand · Tunisia · Uruguay · China · Norway · Denmark · Iceland · Estonia · Lithuania · Schengen Area · Georgia · Latvia

●●På mån­da­gen av­skaf­fa­des den in­re gräns­kon­trol­len för Scheng­en­län­der­na Bel­gi­en, Gre­kland, Ita­li­en, Liech­tenste­in, Mal­ta, Ne­der­län­der­na, Schweiz, Slo­va­ki­en, Slo­ve­ni­en, Tyskland, Ung­ern och Ös­ter­ri­ke.

●●Ock­så tra­fik mel­lan Fin­land och Cy­pern, Ir­land, An­dor­ra, San Ma­ri­no och Va­ti­ka­nen till­låts ut­an be­gräns­ning­ar.

●●Ar­bets­re­sor och an­nan nöd­vän­dig tra­fik tillåts mel­lan Fin­land och Al­ge­ri­et, Austra­li­en, Ge­or­gi­en, Ja­pan, Nya Ze­e­land, Rwan­da, Syd­ko­rea, Thai­land, Tu­ni­si­en, Uru­gu­ay och Ki­na.

●●Re­dan i ju­ni av­skaf­fa­des gräns­kon­trol­ler­na mel­lan Fin­land och Nor­ge, Dan­mark, Is­land, Est­land, Lett­land och Li­tau­en.

●●Åter­re­sor, ar­bets­re­sor och and­ra nöd­vän­di­ga re­sor till Fin­land är möj­li­ga från he­la Scheng­en­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland