Hufvudstadsbladet

Över 100 åsik­ter om re­gle­ring av tax­i­tra­fi­ken

- SPT

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et upp­ger att man fick in över 100 ut­lå­tan­den om ett lag­för­slag som gäl­ler re­gle­ring av tax­i­tra­fi­ken. Ut­kas­tet till lag­för­sla­get skic­ka­des på re­miss i ju­ni och re­miss­ti­den gick ut den 9 ju­li.

Re­ge­ring­en strä­var ef­ter att kun­na pre­sen­te­ra änd­ring­ar­na i tax­i­re­for­men för riks­da­gen i höst, med­de­lar Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et.

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et med­de­lar ock­så att man of­fent­lig­gör en sam­man­fatt­ning av ut­lå­tan­de­na un­der ju­li må­nad.

En­ligt re­ge­ring­en är syf­tet med lag­för­sla­get att åt­gär­da bris­ter som upp­da­gats i den tax­i­re­form som Ju­ha Si­pi­läs (C) re­ge­ring drev ige­nom i ju­li 2018. Må­let är att för­bätt­ra sä­ker­he­ten i tax­i­verk­sam­he­ten, be­käm­pa grå eko­no­mi och gö­ra pris­sätt­ning­en mer ge­nom­skin­lig.

Re­ge­ring­en Si­pi­läs tax­i­re­form gick ut på att lät­ta på re­gle­ring­en in­om tax­i­bran­schen. Det blev bland an­nat lät­ta­re att kom­ma in i bran­schen, och pris­sätt­ning­en blev fri­a­re.

Ef­ter tax­i­re­for­men har nya for­mer av tax­itjäns­ter dykt upp på mark­na­den, vil­ket var ett av re­for­mens mål. Å and­ra si­dan rap­por­te­rar bå­de Trans­port- och kom­mu­ni­ka­tions­ver­ket och Kon­kur­rensoch kon­su­ment­ver­ket att pri­ser­na på tax­ire­sor­na har sti­git ef­ter re­for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland