Hufvudstadsbladet

Co­ro­nakri­sen för­läng­de Fin­landsvi­si­ten för au pair

Det råd­de ing­en rus­ning på Helsing­fors– Van­da flyg­plats i går trots att det nu är tillå­tet att re­sa till och från fler län­der.

- TEXT: AN­NA KORKMAN an­na.korkman@ksf­me­dia.fi FOTO: SIMONE ÅBACKA simone.abac­ka@ksf­me­dia.fi

De fles­ta re­se­nä­rer som HBL pra­ta­de med på mån­dags­för­mid­da­gen på Helsing­fors-Van­da flyg­plats var per­so­ner på väg till si­na hem­län­der ef­ter läng­re el­ler kor­ta­re vis­tel­ser i Fin­land. De hop­pa­des på att de upp­häv­da re­strik­tio­ner­na skul­le nor­ma­li­se­ra fly­gens tid­ta­bel­ler.

Ma­nu­el Mül­ler och No­ra Ahlqvist ska snart sät­ta sig på fly­get till Zürich, där de är bo­sat­ta. De har till­bring­at tolv da­gar i Fin­land. Ef­tersom Ahlqvist är fin­ländsk med­bor­ga­re tilläts hon re­sa till Fin­land trots re­strik­tio­ner­na.

– Då vi flög till Fin­land i ju­ni var vi stres­sa­de över hur det skul­le gå med Ma­nu­els in­re­sa, men ef­tersom vi är ett par och har levt ihop i två år så var det en god­tag­bar or­sak för att lå­ta ho­nom kom­ma in i lan­det re­dan då, sä­ger Ahlqvist.

Pa­ret har upp­levt att co­ro­nakri­sen för­svå­rat re­se­pla­ne­ring­en. De­ras flyg av­bo­ka­des på kort var­sel. Un­der co­ro­navå­ren har flyg­re­sor­na bli­vit ovan­ligt få men ock­så i fram­ti­den tän­ker de fly­ga mind­re ef­tersom det är bätt­re för kli­ma­tet.

Ef­ter fem må­na­der som au pair i Fin­land ser Me­lis­sa Ci­pol­la fram­e­mot att få träf­fa sin fa­milj i Ita­li­en igen.

– Jag är myc­ket lyck­lig över att jag får åter­vän­da till min fa­milj. Det var me­ning­en att jag skul­le åka hem till Ita­li­en re­dan i mars, men på grund av co­ro­nakri­sen stan­na­de jag i Fin­land, sä­ger Ci­pol­la.

Hon till­hör ing­en risk­grupp och är där­för in­te oro­lig in­för flyg­re­san.

Le­e­na Naski fly­ger via Mün­chen till Ita­li­en där hon ska träf­fa sin part­ner. Som många and­ra, har hon tving­ats gö­ra änd­ring­ar i re­se­pla­ner­na på grund av att flyg av­bo­kats.

– Jag är glad över att nu få re­sa till Ita­li­en men jag för­sö­ker än­då va­ra för­sik­tig, sä­ger Naski.

Hon har för­be­rett sig in­för re­san ge­nom att tränga ihop sitt hand­ba­gage i en väs­ka.

– I Ita­li­en får man tyd­li­gen ba­ra ha ett styc­ke hand­ba­gage in­ne i fly­get i stäl­let för två, som en del av sä­ker­hets­åt­gär­der­na för att mins­ka smit­to­ris­ken och hål­la sä­ker­hets­av­stån­den.

När hon an­län­der till Mi­la­no tän­ker hon för­sö­ka und­vi­ka kol­lek­tiv­tra­fi­ken så långt det går och fort­sätt­nings­vis va­ra akt­sam.

Ef­ter en fem må­na­ders prak­tik­pe­ri­od på ett fö­re­tag som ord­nar sa­fa­ri­er i Ro­vani­e­mi, ska Sti­li­a­na Sto­ja­no­va nu fly­ga hem till Bul­ga­ri­en via Prag. Hon har ta­git på sig ett mun­skydd för förs­ta gång­en un­der he­la co­ro­nakri­sen.

– Jag bru­kar nor­malt fly­ga gans­ka of­ta, men nu har jag ju in­te flu­git på fem må­na­der, sä­ger hon och tyc­ker att det känns kons­tigt att va­ra på en flyg­plats igen och se så många män­ni­skor sam­la­de på ett och sam­ma stäl­le.

– Li­te pir­rigt känns det in­för re­san, sä­ger hon.

– Min fru är fin­ländsk och stan­nar kvar i Fin­land för att um­gås med fa­mil­jen, me­dan jag nu åker hem i för­väg. Vi kom hit till Fin­land för någ­ra vec­kor se­dan och då var fly­gen näs­tan helt tom­ma, be­rät­tar Max­i­mi­li­an Hül­ler som strax ska sti­ga på pla­net till sin hem­ort Mün­chen.

Mül­ler drar fram sitt ljus­blåa mun­skydd ur väs­kan. In­nan re­san skic­ka­de Luft­han­sa en på­min­nel­se om kra­vet på mun­skydd un­der he­la flyg­re­san.

– Jag har vant mig vid be­gräns­ning­ar­na för­knip­pa­de med flyg­re­sor och oro­ar mig in­te för re­san. Allt känns gans­ka nor­malt här i jäm­fö­rel­se med i Tyskland där man har myc­ket sträng­a­re krav på oli­ka sä­ker­hets­åt­gär­der, sä­ger han.

Co­ro­na­som­ma­rens våg av in­ställ­da eve­ne­mang har lett till att fle­ra ar­ran­gö­rer bli­vit tvung­na att er­sät­ta re­dan köp­ta bil­jet­ter. Det är än­då upp till kon­su­men­ten om man ac­cep­te­rar pre­sent­kort el­ler bil­jet­ter till näs­ta år, el­ler fö­re­drar er­sätt­ning i peng­ar.

Bil­jett­för­sälj­nings­bo­la­get Lippu­pis­tes vd Ari Pal­ha­mo upp­ger att vå­ren verk­li­gen har va­rit svår för bo­la­get.

– Det är förs­ta året un­der he­la vår verk­sam­hets­tid som vi har gått på mi­nus, sä­ger Pal­ha­mo.

Till skill­nad från re­stau­rang­er och an­nan ser­vice­verk­sam­het höll Lippu­pis­te öp­pet he­la co­ro­navå­ren. Men det blev ett ab­rupt stopp på för­sälj­ning­en av bil­jet­ter, och där­med ock­så bo­la­gets in­täk­ter.

Eve­ne­mang har av­bo­kats, vil­ket har ökat på ar­bets­mäng­den. Som mel­lan­hand mel­lan ar­ran­gö­rer­na och kon­su­men­ten är Lippu­pis­tes

❞ Tå­la­mod krävs, men kon­su­men­ten har all­tid än­då rätt att få er­sätt­ning. Rai­ja Mart­ta­la Kon­su­ment- och kon­kur­rens­ver­ket

roll cen­tral ock­så i er­sätt­nings­pro­ces­sen.

– Hur­dan er­sätt­ning som er­bjuds kon­su­men­ten är upp till dem som an­sva­rar för själ­va till­ställ­ning­en. Vad vi som bil­jett­för­sälj­nings­bo­lag med­de­lar till kon­su­men­ten är en vi­da­re­be­ford­ring av vad de med­de­lat till oss, sä­ger Pal­ha­mo.

Rai­ja Mart­ta­la, le­dan­de ex­pert vid kon­su­mentråd­giv­ning­en vid Kon­su­ment- och kon­kur­rens­ver­ket, sä­ger att kon­su­men­ten ska va­ra ak­tiv och föl­ja med bil­jett­för­sälj­nings­bo­la­gets in­for­ma­tion.

– Bil­jett­för­sälj­nings­bo­la­gen har enorm tra­fik av kun­der som de ska be­ta­la till­ba­ka till. Många bo­lag har med­de­lat att vän­te­ti­den för att få er­sätt­ning kan va­ra så lång som 90 da­gar. Tå­la­mod krävs, men kon­su­men­ten har än­då all­tid rätt att få er­sätt­ning, sä­ger Mart­ta­la.

Hon po­äng­te­rar att den pro­vi­sion mel­lan­han­den upp­bär in­te be­ta­las till­ba­ka. Det hand­lar om någ­ra eu­ro som bo­la­get tar för för­sälj­ning­en.

– Många bil­jett­för­sälj­nings­bo­lag er­bju­der åter­be­tal­ning i form av ett pre­sent­kort. Det be­hö­ver man in­te ac­cep­te­ra, sä­ger Mart­ta­la.

Med­gör­li­ga kon­su­men­ter

Ari Pal­ha­mo på Lippu­pis­te sä­ger att det kan drö­ja upp­till 60 da­gar att få er­sätt­ning för en re­dan be­tald bil­jett. En stor del av kon­su­men­ter­na har ac­cep­te­rat möj­lig­he­ten att an­vän­da bil­jet­ter­na i fram­ti­den fram­för åter­be­tal­ning i re­da peng­ar.

– Uppe­mot 60–70 pro­cent av kon­su­men­ter­na väl­jer att spa­ra sin bil­jett till eve­ne­mang­et ifall det bli­vit fram­flyt­tat. Det är av stor be­ty­del­se för ar­ran­gö­rer­na som be­las­tas stort eko­no­miskt, sä­ger Pal­ha­mo.

 ??  ?? Me­lis­sa Ci­pol­la skul­le egent­li­gen ha åter­vänt till sitt hem­land Ita­li­en re­dan i mars.
■
Me­lis­sa Ci­pol­la skul­le egent­li­gen ha åter­vänt till sitt hem­land Ita­li­en re­dan i mars. ■
 ??  ?? ■
Ma­nu­el Mül­ler och No­ra Ahlqvist.
■
Sti­li­a­na Sto­ja­no­va.
■
Max­i­mi­li­an Hül­ler.
■ Ma­nu­el Mül­ler och No­ra Ahlqvist. ■ Sti­li­a­na Sto­ja­no­va. ■ Max­i­mi­li­an Hül­ler.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland