Hufvudstadsbladet

Dags att gö­ra sig av med ste­re­o­ty­per­na

- HBL-SI­MON SJöSTRAND/TT Sports · UEFA Champions League · Soccer · Washington Redskins · Isaiah Washington · Washington · Sherman Alexie · United States of America · Cleveland Indians · Atlanta Braves · Chicago Blackhawks · Chicago · Finland · Sweden · Frölunda HC · Henrik Lundqvist · Helsinki · Manchester · Court of Arbitration for Sport · Gary · UEFA · Europe · Twitter · Real Madrid F.C. · Madrid · England · Dave England · Vic Snyder · Carol Cleveland · Billy Joel · Gary Lineker · Lee Chae-lin · Indianerna

Un­der mån­da­gen med­de­la­de NFL­klub­ben Washing­ton Red­skins att det kon­tro­ver­si­el­la nam­net byts ut – ef­ter en kamp som på­gått i mer än ett halvt se­kel. Klub­bä­ga­ren Dan Sny­der har för­ut sagt att han ald­rig kom­mer att by­ta namn på klub­ben, men på­tryck­ning­ar från spon­so­rer­na fick ho­nom att änd­ra åsikt.

Det är in­te en dag för ti­digt. Röd­skinn är in­te ba­ra en ned­sät­tan­de be­näm­ning, klub­bens lo­go fö­re­stäl­ler en ste­re­o­ty­pisk bild av ur­sprungs­be­folk­ning­en, och det är över­lag dis­ku­ta­belt att an­vän­da en fö­re­trä­da­re för en et­nisk mi­no­ri­tet som mas­kot.

Dis­kus­sio­nen har på­gått i år­tion­den. USA:s pa­tent­verk har vid två oli­ka till­fäl­len för­kla­rat Red­skins va­ru­mär­ken ogil­ti­ga, men klub­ben lyc­ka­des över­kla­ga var­je gång.

Som mest fanns det tu­sen­tals klub­bar som an­vän­de sig av ett smek­namn, en lo­go, och en mas­kot som hän­vi­sar till ur­sprungs­be­folk­ning­en i USA. Det finns fort­fa­ran­de hund­ra­tals. Al­la är kanske in­te li­ka up­pen­bart för­ned­ran­de som Red­skins. Cle­ve­land In­di­ans, At­lan­ta Bra­ves och Chi­ca­go Black­hawks är kanske de mest kän­da. Så sent som för­ra året gjor­de sig ba­se­ball­klub­ben Cle­ve­land In­di­ans av med sin krän­kan­de ”Chi­ef Wa­hoo”-lo­go, som i kort­het fö­re­ställ­de en ka­ri­ka­tyr av en ame­ri­kansk in­di­an med stor nä­sa och en fjä­der i hå­ret.

Det finns för­stås en del som fort­fa­ran­de in­te in­ser var­för det är ett pro­blem. Ur­sprungs­be­folk­ning­en i Nor­da­me­ri­ka har i år­hund­ra­den bli­vit ut­sat­ta för för­tryck, ra­sism, för­do­mar och seg­re­ge­ring. Klubb­namn som ”In­di­ans” för­stär­ker de ex­i­ste­ran­de ste­re­o­ty­per­na, upp­rätt­hål­ler för­le­ga­de för­do­mar, och gör det svå­ra­re för fö­re­trä­da­re för ur­sprungs­be­folk­ning­en att in­te­gre­ra sig i sam­häl­let.

Även i Fin­land finns klubb­namn som Wes­tend In­di­ans och HC In­di­ans Kaa­ri­na. I Sve­ri­ge över­vä­ger ishoc­key­klub­ben Frölun­da In­di­ans att by­ta namn. Det ska­par dis­kus­sion.

– För mig är en in­di­an en kri­ga­re, nån som går på jakt. En hår­ding. Jag tyc­ker att det va­rit ett pas­san­de namn att ha, sä­ger Frölun­das lag­kap­ten Jo­el Lun­dqvist till Gö­te­borgs-Pos­ten.

Det bor­de för­stås in­te va­ra upp till en vit man att be­dö­ma vad som är krän­kan­de och in­te krän­kan­de för en et­nisk mi­no­ri­tet i ett sam­häl­le där vit hud­färg of­ta fram­ställs som nor­men. Men det finns sä­kert många som de­lar Lun­dqvists syn­sätt.

Ett för­svars­ar­gu­ment är att det in­te finns ame­ri­kans­ka in­di­a­ner i Sve­ri­ge, el­ler Fin­land, så det är ing­en som blir kränkt. Det är dock in­te ens sant. Re­dan 2015 blev Frölun­da In­di­ans och speed­way­la­get In­di­a­ner­na an­mäl­da till dis­kri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen av en man med nor­da­me­ri­kanskt ur­sprung.

I syn­ner­het i en nor­disk kon­text hand­lar det mind­re om vem som blir direkt kränkt av en ste­re­o­ty­pisk sym­bol, och mer om vad den här ty­pen av bild­språk re­pre­sen­te­rar, och vil­ka be­ty­del­ser sym­bo­ler­na för­med­lar till den sam­häl­le­li­ga dis­kur­sen. Det bor­de in­te va­ra ac­cep­ta­belt att ka­te­go­ri­se­ra folk en­ligt de­ras et­nis­ka, språk­li­ga och kul­tu­rel­la bakgrund. Det som pre­sen­te­ras som ett po­si­tivt at­tri­but kan ock­så re­pre­sen­te­ra en för­le­gad syn på en folk­grupp. In­di­an­lo­gon kanske re­pre­sen­te­rar en kri­ga­re, men da­gens ur­sprungs­be­folk­ning i USA går in­te om­kring med fjä­derskru­dar, krigs­mål­ning och strids­yx­or.

All­de­les ny­li­gen be­slöt Si­su­ra­dio att by­ta namn till Sve­ri­ges Radio Fins­ka. Även om ”si­su” i Fin­land van­ligt­vis an­vänds i po­si­tiv be­mär­kel­se, som en god egen­skap, som kän­ne­teck­nar fin­län­da­re, för­knip­pa­de en stor del av Si­su­ra­di­os lyss­na­re nam­net med en föråld­rad, ste­re­o­ty­pisk och kon­tro­ver­si­ell bild av fins­ka ar­be­ta­re.

Det finns för­stås and­ra, po­pu­lä­ra smek­namn med en lik­nan­de kon­no­ta­tion som den nor­da­me­ri­kans­ka in­di­a­nen. Vi­i­kingit HC spe­lar is­hoc­key i öst­ra Helsing­fors. Även i det här fal­let re­pre­sen­te­rar vi­king­en en ”hår­ding” och för mig och dig har kanske vi­king­en och den nor­da­me­ri­kans­ka in­di­a­nen ett li­ka­dant sym­bol­vär­de. Den vä­sent­li­ga skill­na­den är för­stås att in­föd­da svens­kar, norr­män och dans­kar in­te bli­vit ut­sat­ta för för­tryck, för­do­mar och ra­sism i si­na eg­na hem­län­der. Det har ur­sprungs­be­folk­ning­en i Nor­da­me­ri­ka bli­vit – och blir fort­fa­ran­de. Där­för är det på ti­den att klub­bar­na gör sig av med krän­kan­de smek­namn, sym­bo­ler och mas­ko­tar. De­ras tid är för­bi.

”Det bor­de in­te va­ra ac­cep­ta­belt att ka­te­go­ri­se­ra folk en­ligt de­ras et­nis­ka, språk­li­ga och kul­tu­rel­la bakgrund. Det som pre­sen­te­ras som ett po­si­tivt at­tri­but kan ock­så re­pre­sen­te­ra en för­le­gad syn på en folk­grupp.”

MARCUS LIN­DQVIST

Man­ches­ter Ci­ty kan pus­ta ut. Idrot­tens skil­je­dom­stol (Cas) mild­rar do­men mot Pre­mi­er Le­a­gue-jät­ten – som där­med kan spe­la Cham­pi­ons Le­a­gue näs­ta sä­song. ”En stor se­ger för klub­ben”, skri­ver fot­bolls­ex­per­ten Ga­ry Li­ne­ker.

I feb­ru­a­ri med­de­la­de Eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­för­bun­det (Uefa) att Man­ches­ter Ci­ty bru­tit mot Ue­fas fi­nan­si­el­la reg­ler (Fi­nan­ci­al fair play). Straf­fet blev känn­bart. Ci­ty stäng­des av från all eu­ro­pe­isk cup­fot­boll i två år och döm­des till bö­ter på 30 mil­jo­ner eu­ro.

Ci­ty val­de att över­kla­ga do­men till Cas, som nu går emot Ue­fas be­slut.

I be­slu­tet skri­ver Cas att Uefa in­te lyc­kats läg­ga fram till­räck­li­ga be­vis och att många av de på­ståd­da re­gel­brot­ten låg ut­an­för Ue­fas tids­frist.

Där­med får Pep Gu­ar­di­o­las lag spe­la vi­da­re i Cham­pi­ons Le­a­gue och Eu­ro­pa Le­a­gue även de två kommande sä­song­er­na, 2020–2021 och 2021–2022, då klub­ben an­nars skul­le ha va­rit av­stängd.

Sän­ker bö­ter­na

Cas sän­ker dess­utom bö­ter­na till 10 mil­jo­ner eu­ro. Or­sa­ken till bö­ter­na är att klub­ben in­te sam­ar­be­tat un­der ut­red­ning­en, skri­ver Cas.

Fot­bolls­ex­per­ten Ga­ry Li­ne­ker kon­sta­te­rar på Twit­ter att do­men är en stor se­ger för Man­ches­ter Ci­ty

– och en li­ka stor för­lust för Uefa.

”Svårt att se hur Ue­fas FFP-reg­ler ska över­le­va det här”, skri­ver Li­ne­ker.

Man­ches­ter Ci­ty kom­men­te­rar do­men på sin hem­si­da:

”Klub­ben ser in­ne­bör­den av da­gens dom som en va­li­de­ring av klub­bens stånd­punkt och de be­vis den har lagt fram”.

Yt­ter­li­ga­re un­der­lag till Cas be­slut kom­mer de när­mas­te da­gar­na, upp­ger dom­sto­len.

Om av­stäng­ning­en stått fast ha­de det kostat Man­ches­ter Ci­ty över hund­ra mil­jo­ner eu­ro i ute­bliv­na pris­peng­ar och in­täk­ter från tvav­tal, en­ligt Reu­ters.

Man­ches­ter Ci­ty har ut­retts av Uefa se­dan i mars för­ra året. Tys­ka Der Spi­e­gel har ti­di­ga­re pub­li­ce­rat läck­ta mejl som på­stås be­vi­sa att shejk Man­sour, klub­bens äga­re, på oli­ka sätt skju­tit till mer peng­ar än vad reg­ler­na tillå­ter.

Reg­ler­na in­ne­bär en­kelt ut­tryckt att klub­bar­na in­te ska gö­ra av med mer peng­ar än de fak­tiskt tjä­nar.

Le­der åt­ton­de­len

En­ligt Uefa har Ci­ty över­dri­vit si­na in­täk­ter från spon­sorav­tal mel­lan 2012 och 2016, och in­te sam­ar­be­tat med ut­red­ning­en.

Förs­ta gång­en Man­ches­ter Ci­ty fäll­des för brott mot de eko­no­mis­ka reg­ler­na var 2014. Då straf­fa­des klub­ben med bö­ter på 60 mil­jo­ner eu­ro samt en mins­kad trupp till Cham­pi­ons Le­a­gue.

Att Ci­ty – klar tvåa i Pre­mi­er Le­a­gue – får spe­la i Cham­pi­ons Le­a­gue även näs­ta sä­song drab­bar klub­bar­na som kan ham­na på fem­te plats i

li­gan, då det ha­de in­ne­bu­rit en bil­jett till CL på Ci­tys be­kost­nad.

Man­ches­ter Ci­ty är den här sä­song­en fram­me i åt­ton­dels­fi­nal i Cham­pi­ons Le­a­gue, där man le­der med 2–1 mot Re­al Madrid in­för re­tu­ren i Eng­land den 7 au­gusti.

 ?? FOTO: DREW ANGERER/LEHTIKUVA ?? Washing­ton Red­skins namn och lo­go har va­rit fö­re­mål för kri­tik från ur­sprungs­be­folk­ning­ens håll i år­tion­den.
■
FOTO: DREW ANGERER/LEHTIKUVA Washing­ton Red­skins namn och lo­go har va­rit fö­re­mål för kri­tik från ur­sprungs­be­folk­ning­ens håll i år­tion­den. ■
 ??  ??
 ?? FOTO: LAU­RENCE GRIFFITHS/LEHTIKUVAA­FP ?? Man­ches­ter Ci­ty un­der led­ning av Pep Gu­ar­di­o­la kom­mer att få spe­la i
■ Cham­pi­ons Le­a­gue även näs­ta sä­song.
FOTO: LAU­RENCE GRIFFITHS/LEHTIKUVAA­FP Man­ches­ter Ci­ty un­der led­ning av Pep Gu­ar­di­o­la kom­mer att få spe­la i ■ Cham­pi­ons Le­a­gue även näs­ta sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland