Hufvudstadsbladet

Ju­ni­bac­ken tar emot be­sö­ka­re igen

- Stockholm

Ef­ter en hi­sto­riskt lång stäng­ning ska det nu bli möj­ligt att be­sö­ka Ju­ni­bac­ken i Stock­holm igen.

Trångt ska det dock in­te bli. Ju­ni­bac­ken kom­mer in­led­nings­vis att släp­pa in max 50 per­so­ner i halv­tim­men, vil­ket be­ty­der 550 be­sö­ka­re om da­gen i stäl­let för 1 600 en nor­mal dag i ju­li.

Ju­ni­bac­ken öpp­nar, till en bör­jan tre da­gar i vec­kan, med av­stånds­mar­ke­ring­ar, hand­sprit och en ny­gjord hyll­nings­ut­ställ­ning till Pip­pi 75 år. Be­sö­kar­na kan gå in i oli­ka sce­ne­ri­er häm­ta­de från böc­ker och film, ex­em­pel­vis Prus­si­lus­kans kaf­fe­rep och flyg­ma­ski­nen från ”Pip­pi på rym­men”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland