Hufvudstadsbladet

DET HäN­DE Då ...

- TT Moscow · Mikhail Gorbachev · Paris

För 30 år se­dan, 1990, de­mon­stre­ra­de när­ma­re 100 000 män­ni­skor i Moskva mot kom­mu­nist­par­ti­et. Ett av kra­ven var att kom­mu­nis­ter­na skul­le av­gå och att en ko­a­li­tions­re­ge­ring skul­le till­sät­tas. Sov­je­tu­ni­o­nens le­da­re Mi­chail Gor­batjov lo­va­de yt­ter­li­ga­re de­mo­kra­ti­se­ring­ar av lan­det, som ex­em­pel­vis ut­giv­ning av fria tid­ning­ar och tillå­tel­se för pri­vat­per­so­ner att star­ta tv-ka­na­ler.

För 120 år se­dan, 1900, öpp­na­des de and­ra mo­der­na olym­pis­ka spe­len i Pa­ris. Un­der en dryg vec­ka gjor­de id­rot­ta­re från oli­ka län­der upp om pri­ser­na. Täv­ling­ar­na var dock in­te så stor­sti­la­de. Fri­id­rot­tar­na fick till ex­em­pel grä­va si­na eg­na hopp­gro­par själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland