Hufvudstadsbladet

Jo­han Wik­ström vill se chi­nos och krag­skjor­tor er­sät­ta jeans och t-trö­jor

Ett Instagram­kon­to med bil­der på klas­siskt herr­mo­de och över 8 000 föl­ja­re. Det har Jo­han Wik­ström i Helsing­fors. På var­da­gar­na är han da­taa­na­ly­ti­ker, men herr­mo­de­sen­tu­si­ast al­la da­gar i vec­kan.

- CHRIS­TA LUND­STRöM/SPT Fashion · Men's Fashion · Fashion & Beauty · Fashion Aesthetics · Emmett Till · Neil Finn · Instagram · Finland · Italy · United States of America

– Klas­siskt herr­mo­de hand­lar mind­re om mo­de och me­ra om stil och tid­lös­het. Det hand­lar om att vi­sa re­spekt ge­nom att klä sig pas­san­de för till­fäl­let, sä­ger Jo­han Wik­ström.

Klas­siskt herr­mo­de sik­tar på att va­ra tid­löst, med till ex­em­pel sti­li­ga ka­va­jer och snyg­ga byx­or. De som kör med klas­siskt herr­mo­de sat­sar gär­na på plagg i ma­te­ri­al av hög kva­li­tet, till­ver­ka­de på sätt som gör att de hål­ler länge.

Jo­han Wik­ström är för da­gen le­digt och in­for­mellt klädd i vit skjor­ta, slips och en ud­da ka­vaj i bo­mulls-, sil­ke- och ull­mix, pa­rad med crè­me­fär­ga­de chi­nos med hög mid­ja. På föt­ter­na bär han mörk­bru­na loa­fers i moc­ka.

Till ac­ces­so­a­rer­na hör en ko­stym­kloc­ka med lä­der­band och sim­pel ur­tav­la samt ett me­tal­larm­band i borstat stål.

Jo­han Wik­ström väx­te upp i Tam­mer­fors och hem­språ­ket var svens­ka. Han be­rät­tar att det fanns en del ne­ga­ti­va at­ti­ty­der gente­mot fin­lands­svens­kar, att de of­ta sågs som snob­bi­ga och så kal­lat ”bätt­re folk”. Mest rör­de han sig i finsk­språ­ki­ga kret­sar.

– Jag ha­de ett finskt smek­namn, Juk­ka, och ing­en gis­sa­de att jag var fin­lands­svensk om jag in­te tog upp det. Men at­ti­ty­der­na och in­ställ­ning­en till fin­lands­svens­kar­na har för­änd­rats en hel del från när jag var ung i Tam­mer­fors, man vär­de­sät­ter språk på ett an­nat sätt i dag.

Li­ten nisch

Instagram­kon­tot The Sar­to­ri­al Finn star­ta­de han för knappt ett år se­dan. Jo­han Wik­ström be­rät­tar att han all­tid va­rit in­tres­se­rad av mo­de och stil, men att han då bör­ja­de in­tres­se­ra sig för klas­siskt herr­mo­de på all­var.

Han bör­ja­de med att ta bil­der på sin kläd­sel för att kom­ma ihåg snyg­ga kom­bi­na­tio­ner. Se­dan bör­ja­de han föl­ja oli­ka herr­modekon­ton på Instagram.

– Jag följ­de så många herr­modekon­ton för att häm­ta in­spi­ra­tion att mi­na kom­pi­sars bil­der drunk­na­de i flö­det. Då ska­pa­de jag ett nytt kon­to där jag kun­de föl­ja herr­modekon­ton och pub­li­ce­ra eg­na bil­der på herr­mo­de.

Instagram­kon­tot har vux­it snabbt på kort tid. I mars bör­ja­de det plöts­ligt dy­ka upp en hel del nya föl­ja­re.

– Folk har kanske lät­ta­re för att föl­ja pro­fi­ler med fler föl­ja­re, och i mars pas­se­ra­de jag tu­sen föl­ja­re.

Med sitt kon­to vill han in­spi­re­ra and­ra ge­nom att vi­sa upp oli­ka kläds­lar och kom­bi­na­tio­ner.

– Mitt kon­to är som en ny­bör­jar­gui­de med grund­reg­ler om vil­ka fär­ger som pas­sar ihop och hur man kom­bi­ne­rar oli­ka möns­ter.

Wik­ström sä­ger att klas­siskt herr­mo­de är en li­ten nisch, in­te ba­ra i Fin­land ut­an ock­så in­ter­na­tio­nellt, även om intresset är stör­re i län­der som Ita­li­en och USA. Via Instagram kan han hål­la kon­takt med and­ra herr­mo­de­sen­tu­si­as­ter från oli­ka län­der, få tips om va­rumär

Det är klä­der­na som är i fo­kus, men bak­grun­den ska­par stäm­ning­en. Jag tyc­ker om att ta bil­der till ex­em­pel vid ha­vet el­ler med gam­la ju­gend­bygg­na­der i bak­grun­den.

ken och dis­ku­te­ra kva­li­tet.

– Jag skul­le gär­na re­sa till mo­de­mäs­san Pit­ti Uo­mo i Ita­li­en för att få in­spi­ra­tion och träf­fa dem som jag dis­ku­te­rar med på Instagram, sä­ger han.

Vill in­te bli in­flu­encer

För det mesta tar han bil­der­na själv, hem­ma el­ler i om­giv­ning­ar­na runt Drum­sö, där han bor. Då och då kan han gö­ra ut­flyk­ter för att fo­to­gra­fe­ra och då kan sam­bon få ryc­ka in som fo­to­graf.

– Det är klä­der­na som är i fo­kus, men bak­grun­den ska­par stäm­ning­en. Jag tyc­ker om att ta bil­der till ex­em­pel vid ha­vet el­ler med gam­la ju­gend­bygg­na­der i bak­grun­den.

Wik­ström sä­ger att det skul­le va­ra möj­ligt att spen­de­ra hur myc­ket tid som helst på Instagram­kon­tot, men att han till var­dags läg­ger ung­e­fär en tim­me på kon­tot.

– Jag tar någ­ra bil­der var­je dag och gör en snabb re­di­ge­ring. Det som tar tid är att gå ige­nom bil­der­na och sva­ra på folks kom­men­ta­rer och pri­va­ta med­de­lan­den.

Wik­ström har haft en del sam­ar­be­ten med va­ru­mär­ken, och med­ger att intresset ökar ju mer kon­tot väx­er. Men han vill in­te bli en in­flu­encer på hel­tid.

Klas­siskt herr­mo­de kos­tar

Nå­got han gär­na skul­le se of­ta­re bland fin­länds­ka män är smart ca­su­al-stil som chi­nos och krag­skjor­ta i stäl­let för jeans och t-trö­ja.

– Det skul­le va­ra trev­ligt att se i stads­bil­den, men al­la får klä sig som de vill. Hu­vud­sa­ken är att man kän­ner sig be­kväm.

Det är i viss mån ock­så en eko­no­misk frå­ga. Klas­siskt herr­mo­de kos­tar mer än så kal­lat snabb­mo­de.

– Men, skö­ter man om till ex­em­pel ett par skor av hög kva­li­tet, put­sar, blan­kar och ren­gör dem, så kan man en­kelt gå i dem i tio, fem­ton el­ler tjugo år, be­to­nar Wik­ström

Att byg­ga upp sin gar­de­rob är in­te hel­ler nå­got som be­hö­ver ske över en natt, tvärtom. Wik­ström tip­sar att det är bra att lång­samt byg­ga upp sin gar­de­rob och in­te kö­pa allt på en gång.

 ??  ??
 ?? Foto: Chris­ta
Lund­ströM ?? – Klas­siskt herr­mo­de hand­lar om att vi­sa re­spekt ge­nom att klä sig pas­san­de för till­fäl­let, sä­ger Jo­han Wik­ström.
Foto: Chris­ta Lund­ströM – Klas­siskt herr­mo­de hand­lar om att vi­sa re­spekt ge­nom att klä sig pas­san­de för till­fäl­let, sä­ger Jo­han Wik­ström.
 ?? Foto: Chris­ta Lund­ströM ?? En vac­ker de­talj på Jo­han Wik­ströms chi­nos är mid­je­ban­det med D-ring.
Foto: Chris­ta Lund­ströM En vac­ker de­talj på Jo­han Wik­ströms chi­nos är mid­je­ban­det med D-ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland