Hov­rät­ten mild­rar dom i fal­let MV-leh­ti

Do­cent Jo­han Bäck­man ho­ta­de in­te Yle-jour­na­list

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Fal­let med den kon­tro­ver­si­el­la nät­tid­ning­en MV-leh­ti och dess nu­me­ra bort­gång­ne grun­da­re Il­ja Ja­nit­skin samt do­cent Jo­han Bäck­man har va­rit en lång­kö­ra­re. Grun­da­ren fick 1 år och 10 må­na­ders fäng­el­se för 16 oli­ka brott me­dan Bäck­man döm­des till 1 års vill­kor­ligt fäng­el­se. Do­men föll då för ola­ga för­föl­jel­se, grov äre­kränk­ning och an­stif­tan till grov äre­kränk­ning.

Ef­ter att Yle-jour­na­lis­ten Jes­sik­ka Aro skrev en ar­ti­kel om en troll­fa­brik ut­sat­tes hon för en hat­kam­panj kan­tad av för­föl­jel­se och äre­kränk­ning­ar. Det tings­rät­ten fäll­de Bäck­man för var att han bland an­nat för­sökt skräm­ma Aro till tyst­nad. Men hov­rät­ten, som an­ser att Bäck­mans age­ran­de in­te upp­fyl­ler kra­ven för för­föl­jel­se, sänk­te hans straff till tre må­na­ders vill­kor­ligt fäng­el­se.

”Pol­li­ne­ra­re spe­lar en myc­ket vik­tig roll för väx­ter­nas fort­plant­ning och eko­sy­ste­mets funk­tio­ner, och det fak­tum att de mins­kar bör be­trak­tas som ett stort hot mot mil­jön, jord­bru­ket och till­gång­en till livs­me­del av hög kva­li­tet”, sä­ger Sa­mo Je­reb, le­da­mot av re­vi­sions­rät­ten, i ett press­med­de­lan­de.

Slut­sat­sen i rap­por­ten är trist: Åt­gär­der­na som EU-kom­mis­sio­nen har ta­git för att skyd­da pol­li­ne­ra­re har i stort sett va­rit verk­nings­lö­sa och man har in­te lyc­kats stop­pa minsk­ning­en av dem.

Livs­me­dels­pro­duk­tio­nen är be­ro­en­de av pol­li­ne­ra­re men mil­jökra­ven som hit­tills har ställts på EU:s ge­men­sam­ma jord­bruks­po­li­tik har in­te va­rit än­da­måls­en­li­ga för att stop­pa den mins­kan­de bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den på åk­rar­na.

– Jag upp­le­ver att jord­bruks­sek­torn i EU har vak­nat upp till kri­sen om pol­li­ne­ra­re och man ta­lar nu om det mer än nå­gon­sin, men det är sant att man hit­tills in­te har be­ak­tat skyd­det av pol­li­ne­ra­re till­räck­ligt och ut­veck­ling­en har va­rit lång­sam, sä­ger Han­na Lei­po­nen–Syyrak­ki.

Hon är chef för sam­ord­ning av EU-frå­gor och han­dels­po­li­tik på lant­bru­kar­cen­tra­len MTK:s kon­tor i Brys­sel.

Be­kämp­nings­me­del or­sa­kar för­lus­ter

Be­kämp­nings­me­del som an­tas lig­ga bakom mas­si­va för­lus­ter av ho­nungs­bin god­känns fort­fa­ran­de in­om ra­mar­na för EU:s lag­stift­ning, kon­sta­te­rar EU-re­vi­so­rer.

Mind­re mil­jös­kad­li­ga be­kämp­nings­me­de­loch me­to­der ex­i­ste­rar men de tilläm­pas brist­fäl­ligt av EU. Risk­be­döm­nings­pro­ces­ser som an­vänds för be­kämp­nings­me­del bor­de på ett bätt­re sätt be­ak­ta skyd­det av pol­li­ne­ra­re me­nar rap­por­ten.

– Pro­ble­met med be­kämp­nings­med­len är att ut­bu­det på mark­na­den är då­ligt. Mil­jö­vän­li­ga­re me­to­der för be­kämp­ning av ska­de­djur och växt­sjuk­do­mar bor­de va­ra lät­ta­re till­gäng­li­ga. Då nya ska­de­in­sek­ter ökar som en kon­se­kvens av kli­mat­för­änd­ring­en är det än­då svårt som jord­bru­ka­re att helt från­gå an­vänd­ning av be­kämp­nings­me­del, sä­ger Lei­po­nen–Syyrak­ki.

Hon på­pe­kar att en cen­tral del av EU:s grö­na giv är stra­te­gin ”från jord till bord” med syf­tet att ska­pa ett häl­so­sam­ma­re och håll­ba­ra­re livs­me­dels­sy­stem i EU. Stra­te­gin in­ne­hål­ler mål­sätt­ning­ar om att bland an­nat hal­ve­ra an­vänd­ning­en av ke­mis­ka och far­li­ga be­kämp­nings­me­del till 2030.

Pro­ble­met med be­kämp­nings­med­len är att ut­bu­det på mark­na­den är då­ligt. Mil­jö­vän­li­ga­re me­to­der för be­kämp­ning av ska­de­djur och växt­sjuk­do­mar bor­de va­ra lät­ta­re till­gäng­li­ga. Han­na Lei­po­nen-Syyrak­ki chef för sam­ord­ning av EU-frå­gor och han­dels­po­li­tik, MTK

Den här vec­kan möts EU:s stats­mi­nist­rar för ett topp­mö­te där bland an­nat EU:s bud­get ska av­hand­las.

– EU kom­mis­sio­nen har myc­ket am­bi­tiö­sa mål­sätt­ning­ar för att stop­pa minsk­ning­en av den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den i jord­bru­ket som skul­le gyn­na pol­li­ne­ra­re. Men sam­ti­digt pla­ne­ras en åtstram­ning av bud­ge­ten för jord­bruks­sek­torn, vil­ket väc­ker frå­gan om peng­ar­na kom­mer att räc­ka för att nå mål­sätt­ning­ar­na, sä­ger Lei­po­nen– Syyrak­ki.

an­na.korkman@ksf­me­dia.fi

AN­NA KORKMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.