”Jag kan in­te lå­ta bli att od­la”

Träd­gårds­rå­det Aar­no Kas­vi var tvung­en att flyt­ta ut från Run­sa­la bo­ta­nis­ka träd­gård vid års­skif­tet, men hans en­ga­ge­mang för od­ling och träd­gårds­ar­be­te fort­sät­ter. Kas­vi vill se mer pro­v­od­ling av nya väx­ter i Fin­land – och fler träd­gårds­pro­gram på tv.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - MiKaeL Pi­iPPo/sPT dag­bok@hbl.fi

Aar­no Kas­vis in­tres­se för träd­gårds­ar­be­te tog fart i ti­dig ål­der och ar­bets­plat­ser som pre­si­den­tens som­mar­re­si­dens och en sjuk­hus­t­räd­gård i S:t Michel hör till me­rit­lis­tan.

Det är grönt, grönt över­allt. Aar­no Kas­vi, över­träd­gårds­mäs­ta­re eme­ri­tus och träd­gårds­råd, sit­ter i ett lum­migt som­mar­kafé och dric­ker ra­bar­bersaft på en bak­gård i stads­de­len Pa­ha­ni­e­mi i Åbo.

Bak­går­den är som en dold oas bland in­du­stri- och la­ger­bygg­na­der­na i om­rå­det. En knapp kilo­me­ter från kafé­et lig­ger ha­vet och ön Run­sa­la. Kas­vi ar­be­ta­de som över­träd­gårds­mäs­ta­re vid Åbo uni­ver­si­tets bo­ta­nis­ka träd­gård i Run­sa­la från slu­tet av 1983 till sin pen­sio­ne­ring 2009.

– Åbo uni­ver­si­tets syf­te var forsk­ning, un­der­vis­ning och folk­bild­ning. Jag har upp­fatt­ning­en att jag sköt­te min del av folk­bild­ning­en, sä­ger han.

– Min vi­sion var att den bo­ta­nis­ka träd­går­den skul­le ge nyt­ta åt van­li­ga män­ni­skor. Man mås­te pro­vod­la nya sor­ter av grön­sa­ker och and­ra väx­ter samt tes­ta nya od­lings­me­to­der ef­tersom uni­ver­si­te­tets bo­ta­nis­ka träd­gård har kon­tak­ter med and­ra bo­ta­nis­ka träd­går­dar och kan by­ta frön och växt­de­lar. På så sätt kan man få uni­ka väx­ter som han­dels­träd­går­dar­na in­te kan få tag på.

Vid si­dan om ar­be­tet vid Run­sa­la bo­ta­nis­ka träd­gård har Kas­vi skri­vit träd­gårds­böc­ker och va­rit med i ra­dio- och tv-pro­gram där han gett od­lings­tips och sva­rat på lyss­nar­frå­gor om väx­ter. Gam­la av­snitt av tv­pro­gram­met Vi­her­peu­ka­lo finns till­gäng­li­ga på Yle Are­nan.

– Det finns mas­sor av väx­ter man kan od­la på fri­land, men man mås­te ve­ta de rät­ta sor­ter­na och hur man ska od­la. An­nars blir det ingen­ting. Där­för bör vi ha re­gel­bund­na ra­di­ooch tv-pro­gram om äm­net på bå­de svens­ka och fins­ka, och de ska va­ra pro­du­ce­ra­de i Fin­land, sä­ger Kas­vi.

Via Gull­ran­da och Uppsa­la till Run­sa­la

Aar­no Kas­vi föd­des 1941 och väx­te upp i ef­ter­krigs­ti­dens Fin­land.

– Jag bod­de på barn­hem tills jag var tio år och se­dan flyt­ta­des jag till ett fos­ter­hem i öst­ra Fin­land. Det var in­te den lyck­li­gas­te ti­den i mitt liv.

Aar­no Kas­vi fat­ta­de tyc­ke för träd­gårds­ar­be­te, och som ton­å­ring bör­ja­de han ar­be­ta som prak­ti­kant i en sjuk­hus­t­räd­gård i S:t Michel. Se­dan dess har han job­bat vid han­dels­träd­går­dar i Fin­land och Sve­ri­ge, vid pre­si­den­tens som­mar­re­si­dens Gull­ran­da i Nå­den­dal och vid den bo­ta­nis­ka träd­går­den i Uppsa­la in­nan han blev över­träd­gårds­mäs­ta­re i Run­sa­la.

Run­sa­la bo­ta­nis­ka träd­gård var mer än en ar­bets­plats för Aar­no Kas­vi – den var hans hem. Som över­träd­gårds­mäs­ta­re ha­de han en tjäns­te­bo­stad på om­rå­det, det så kal­la­de Blå hu­set.

– Man be­hö­ver den där rik­li­ga och artri­ka ve­ge­ta­tio­nen för att bi­be­hål­la sin yr­kes­kun­skap. An­nars glöm­mer man bort sa­ker och ting, sä­ger Kas­vi.

Ef­tersom hans ef­ter­trä­da­re in­te vil­le flyt­ta in i Blå hu­set fick Kas­vi

stan­na kvar i den bo­ta­nis­ka träd­går­den ef­ter sin pen­sio­ne­ring. Än­da tills han in­te läng­re fick det. År 2019, tio år ef­ter Kas­vis pen­sio­ne­ring, med­de­la­de Åbo uni­ver­si­tet att man sä­ger upp hans hy­res­kon­trakt. Kas­vi fick lov att flyt­ta ut vid års­skif­tet.

– Så kan det gå. Jag var be­redd på att det kun­de gå så här, kom­men­te­rar Kas­vi.

Ila­ri Sääk­sjär­vi, pro­fes­sor och di­rek­tör för Åbo uni­ver­si­tets bio­di­ver­si­tet­sen­het, sä­ger att universite­tet be­hö­ver Blå hu­set för fö­re­läs­ning­ar, mö­ten och forsk­nings­verk­sam­het. En­ligt Sääk­sjär­vi pla­ne­rar Åbo uni­ver­si­tet att re­no­ve­ra bygg­na­den.

– Den vik­ti­gas­te or­sa­ken till be­slu­tet var att verk­sam­he­ten i Run­sa­la bo­ta­nis­ka träd­gård väx­er väl­digt kraf­tigt. I fjol för­dubb­la­des an­ta­let be­sö­ka­re och var över 100 000.

– Men visst spe­la­de det ock­så in att det var ett li­te märk­ligt ar­range­mang att en gam­mal an­ställd fick bo kvar i uni­ver­si­te­tets tjäns­te­bo­stad så länge ef­ter sin pen­sio­ne­ring.

Nu bor Kas­vi i en lä­gen­het en bit ut­an­för stads­kär­nan i Åbo. Han sä­ger att han be­sö­ker Run­sa­la bo­ta­nis­ka träd­gård un­ge­fär en gång i vec­kan.

– Jag hål­ler på att skri­va en träd­gårds­bok och då mås­te jag se i vil­ket sta­di­um vis­sa väx­ter är. Det är frå­gan om att hål­la yr­kes­kun­ska­pen på en viss ni­vå.

Kas­vi be­rät­tar ock­så att han och en re­dak­tör job­bat på en bi­o­gra­fi om ho­nom i un­ge­fär ett år. Kas­vi sä­ger att boken kan tän­kas bli fär­dig till hös­ten men be­to­nar att han in­te vet med sä­ker­het.

På som­mar­kafé­ets ute­ser­ve­ring i Pa­ha­ni­e­mi är vär­men tryc­kan­de. En­ligt Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tet sti­ger me­del­tem­pe­ra­tu­ren i Fin­land som en följd av kli­mat­för­änd­ring­en. Tem­pe­ra­tur­höj­ning­en är störst un­der vin­ter­må­na­der­na, men ock­så som­rar­na blir var­ma­re.

Kli­matupp­värm­ning­en öpp­nar för nya fruk­ter

Aar­no Kas­vi sä­ger att kli­matupp­värm­ning­en sat­te sin prä­gel ock­så på hans pe­ri­od som över­träd­gårds­mäs­ta­re vid Run­sa­la bo­ta­nis­ka träd­gård.

– När kli­ma­tet blir var­ma­re be­hövs så­da­na träd och bus­kar som kla­rar av kli­ma­tet. Det tar lång tid att pro­vod­la nya träd och bus­kar som pas­sar bätt­re för kli­ma­tet än de ar­ter som är in­hems­ka för till­fäl­let. Man mås­te ha för­söks­verk­sam­het, och det är tidskrä­van­de.

Kas­vi näm­ner pä­ron, ap­ri­kos och bi­gar­rå som ex­em­pel på väx­ter som drar nyt­ta av det var­ma­re kli­ma­tet. Han tror att allt fler frukt­sor­ter kan od­las kom­mer­si­ellt i Fin­land i fram­ti­den – men det för­ut­sät­ter att oli­ka od­lings­me­to­der först tes­tas.

– Det är skat­te­fi­nan­si­e­ra­de in­rätt­ning­ar och forsk­nings­in­sti­tut som ska prö­va först. In­te ska kom­mer­si­el­la od­la­re be­hö­va gö­ra al­la ex­pe­ri­ment, sä­ger Kas­vi.

Själv od­lar Kas­vi in­te sär­skilt ak­tivt för till­fäl­let. Han sä­ger att hans nu­va­ran­de lä­gen­het in­te er­bju­der till­räck­ligt bra möj­lig­he­ter till od­ling och att han re­dan ser sig om ef­ter en ny bo­stad.

– Det här går in­te. Jag har en del ra­ra plan­tor som be­hö­ver rätt sorts för­hål­lan­den. Jag kan in­te va­ra ut­an att od­la, det sit­ter så hårt i min kropp och bondsjäl.

Det finns mas­sor av väx­ter man kan od­la på fri­land, men man mås­te ve­ta de rät­ta sor­ter­na och hur man ska od­la. An­nars blir det ingen­ting. Där­för bör vi ha re­gel­bund­na ra­di­ooch tv-pro­gram om äm­net på bå­de svens­ka och fins­ka, och de ska va­ra pro­du­ce­ra­de i Fin­land.

Fo­to: mikael pi­ippo/Spt

Fo­to: MIkael PI­IPPo/SPt

Aar­no Kas­vi var över­träd­gårds­mäs­ta­re vid Åbo uni­ver­si­tets bo­ta­nis­ka träd­gård i Run­sa­la från slu­tet av 1983 till sin pen­sio­ne­ring 2009. Sam­ma år som Kas­vi gick i pen­sion ut­nämn­de re­pu­bli­kens pre­si­dent Tar­ja Ha­lo­nen ho­nom till träd­gårds­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.