Det här be­ta­la­de Lö­negro­pen i Her­to­näs

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Hus­bo­la­get på Skid­backs­vä­gen i Her­to­näs är byggt 1956 och be­står av 55 bo­stä­der och af­färslo­ka­ler.

●●År 2018 byt­te hus­bo­la­get till berg­vär­me.

●●Det förs­ta året be­stod ener­gi­ut­gif­ter­na av 24300 eu­ro för berg­vär­men och av ett lå­ne­be­lopp på 22000. På grund av pris­höj­ning­en på fjärr­vär­me sam­ma år, skul­le kost­na­der­na för fjärr­vär­me ha upp­gått till 50000 eu­ro.

●●In­ve­ste­ring­en kos­ta­de cir­ka 315 000 eu­ro. Hus­bo­la­get har ett lån på 15 år, som be­ta­las till­ba­ka i form av mins­ka­de kost­na­der för vär­me.

●●Hus­bo­la­get fick ett he­dersom­näm­nan­de när sta­den i år de­la­de ut mil­jöpris till bo­stads­ak­tie­bo­lag som ge­nom­fört ener­gi­re­no­ve­ring­ar som mins­kat ener­gi­för­bruk­ning­en på­tag­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.