Ord­bråk om Syd­ki­ne­sis­ka ha­vet in­ten­si­fie­ras

USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter Mi­ke Pom­peo sä­ger att USA kom­mer att be­trak­ta Ki­nas jakt på re­sur­ser i Syd­ki­ne­sis­ka ha­vet som olag­lig. Ki­na an­kla­gar USA för att sa­bo­te­ra fre­den i om­rå­det.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Ord­brå­ket mel­lan Ki­na och USA om det om­tvis­ta­de Syd­ki­ne­sis­ka ha­vet in­ten­si­fie­ras. Spän­ning­ar­na har ökat mel­lan län­der­na den se­nas­te ti­den. USA har skic­kat två han­gar­far­tyg till om­rå­det och Ki­na sägs byg­ga ut sin mi­li­tä­ra när­va­ro på konst­gjor­da öar.

”Vi tyd­lig­gör: Pe­kings an­språk på havs­ba­se­ra­de re­sur­ser i stör­re de­len av Syd­ki­ne­sis­ka ha­vet är helt olag­ligt, liksom dess mobb­nings­kam­panj för att för­sö­ka att kon­trol­le­ra dem”, sä­ger USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter

Mi­ke Pom­peo i ett ut­ta­lan­de, och till­läg­ger att värl­den in­te kom­mer att tillå­ta att Ki­na be­hand­lar Syd­ki­ne­sis­ka ha­vet som sitt havs­im­pe­ri­um.

Det finns sto­ra ol­je- och gas­fyn­dig­he­ter i om­rå­det, som dess­utom är en vik­tig far­led för frakt­far­tyg och har vik­ti­ga fis­ke­vat­ten. Ki­na gör an­språk på le­jon­par­ten av havs­om­rå­det, i kon­flikt med bland and­ra Filip­pi­ner­na, Vi­et­nam och Ma­lay­sia.

Ki­na slår till­ba­ka i ett ut­ta­lan­de från lan­dets am­bas­sad i Washing­ton och upp­ma­nar USA att in­te väl­ja si­da och att ”re­spek­te­ra re­gi­o­nens län­ders an­sträng­ning­ar för ett fred­ligt och sta­bilt Syd­ki­ne­siskt hav och att slu­ta med si­na för­sök att stö­ra och sa­bo­te­ra den re­gi­o­na­la fre­den och sta­bi­li­te­ten”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.