Pan­de­min slår mot hiv­smit­ta­de

Co­ro­na­pan­de­min ris­ke­rar att kraf­tigt öka döds­ta­len för sju­ka i hiv, tu­ber­ku­los och ma­la­ria i värl­dens fat­ti­ga­re län­der. Det vi­sar en brit­tisk stu­die som pub­li­ce­rats i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten Lan­cet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

En­ligt stu­di­en ris­ke­rar död­lig­he­ten i sjuk­do­mar­na öka mar­kant de när­mas­te fem åren. I många län­der kan det bli frå­ga om li­ka många döds­fall i des­sa sjuk­do­mar som i co­vid-19. Störst är ris­ken för län­der i Afri­ka sö­der om Sa­ha­ra.

– I län­der som tyngs av många fall av ma­la­ria, hiv och tu­ber­ku­los kan även kor­ta stör­ning­ar i be­hand­ling­ar få ödes­dig­ra kon­se­kven­ser för mil­jon­tals män­ni­skor som är be­ro­en­de av dem för att hål­la sjuk­do­mar­na un­der kon­troll, sä­ger Ti­mot­hy Hal­lett vid Im­pe­ri­al Col­lege i Lon­don, som lett un­der­sök­ning­en.

Co­ro­na­pan­de­min har in­ne­bu­rit sto­ra pro­blem att få fram lä­ke­me­del och an­nan ut­rust­ning till de drab­ba­de och lag­ren bör­jar töm­mas. I fle­ra län­der rap­por­te­ras att män­ni­skor av räds­la för att smit­tas av co­ro­na­vi­ru­set und­vi­ker att be­sö­ka vård­kli­ni­ker.

En­ligt den nya stu­di­en kan död­lig­he­ten i hiv de när­mas­te fem åren öka med 10 pro­cent i län­der i Afri­ka sö­der om Sa­ha­ra. Av­brott i tes­ter för tu­ber­ku­los och kam­pan­jer för att få folk att an­vän­da mygg­nät mot ma­la­ria skul­le en­ligt stu­di­ens värs­ta sce­na­rio öka döds­ta­len för de sjuk­do­mar­na med 20 re­spek­ti­ve 36 pro­cent.

– Ru­tin­mäs­si­ga pre­ven­ti­va åt­gär­der mås­te pri­o­ri­te­ras så att mygg­näts­kam­pan­jer och dis­tri­bu­tion av lä­ke­me­del kan upp­rätt­hål­las, sä­ger Alex­an­dra Ho­gan, vid Im­pe­ri­al Col­lege i Lon­don.

Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO och FN rap­por­te­ra­de för­ra vec­kan att mer än en tred­je­del av värl­dens län­der upp­gett att de ris­ke­rar att få slut på an­ti­ret­ro­vi­ra­la me­di­ci­ner, som an­vänds vid vår­den av hiv.

FO­TO: JEROME DELAY/TT-AP-AR­KIV

Häl­so­vårds­ar­be­ta­re i cen­tra­la Jo­han­nes­burg, Syd­af­ri­ka, kon­trol­le­rar en lis­ta över per­so­ner som ska tes­tas för så­väl Co­vid-19, hiv som tu­ber­ku­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.