Sys­ko­nen Fin­land och Sve­ri­ge

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

I ca 600 år var vi ett och sam­ma land. Fin­land var den öst­ra rik­shal­van av Sve­ri­ge. Åbo slott bygg­des. Kung Erik den fjor­ton­de satt in­spär­rad på slot­tet då hans egen bror Jo­han den tred­je vil­le ta över kung­akro­nan. Karin Måns­dot­ter, Eriks hust­ru är be­gravd i Åbo dom­kyr­ka. Nå­got jag som sko­le­lev upp­lev­de myc­ket spän­nan­de.

1734-års lag stif­ta­des. Den skul­le bli nå­got av grun­den till vårt rätts­li­ga sy­stem. En lag som har på­ver­kat vårt liv och le­ver­ne, sätt att id­ka han­del och vårt rätts­li­ga tän­kan­de i år­hund­ra­den. Fin­lands och Sve­ri­ges långa ge­men­sam­ma histo­ria är värd att lyf­tas upp ock­så i dag, när vå­ra län­der på grund av co­ro­na­vi­ru­set skiljs åt av en stängd in­re gräns på ett högst ona­tur­ligt sätt.

Co­ro­nakri­sen har va­rit tung för många. Tack va­re ti­digt in­gri­pan­de av re­ge­ring­en och att fin­län­dar­na följt re­kom­men­da­tio­ner­na så bra är vi nu i ett gott lä­ge i vårt land och kan öpp­na grän­ser­na steg för steg. Jag hop­pas att vi snart ska kun­na öpp­na upp för he­la Scheng­en­om­rå­det in­klu­si­ve Sve­ri­ge.

Var­je dag som grän­sen till Sve­ri­ge är stängd känns smärt­sam. Det känns som att hål­la dör­ren stängd till en kär sys­ter el­ler bror. Sve­ri­ge är näm­li­gen in­te vil­ken gran­ne som helst. Sve­ri­ge är vår när­mas­te gran­ne. Up­pe i Tor­ne­da­len har man i år­hund­ra­den levt si­da vid si­da, som om grän­sen in­te skul­le ex­i­ste­ra. Ban­den mel­lan Ös­ter­bot­ten och Väs­ter­bot­ten är tä­ta. För ålän­ning­en är Stock­holm kanske än­nu me­ra hem­ma än Helsing­fors. Sve­ri­ge är Fin­lands näst störs­ta han­dels­part­ner, av di­rek­ta in­ve­ste­ring­ar i Fin­land kom­mer näs­tan hälf­ten från Sve­ri­ge. I Sve­ri­ge bor cir­ka 700 000 per­so­ner med kopp­ling till Fin­land, och an­ta­let fin­lands­svens­kar där är ock­så stort. Många av oss har släkt och vän­ner i Sve­ri­ge.

Allt det­ta gör att vi be­hö­ver hit­ta vägen fram­åt, till­sam­mans! Där­för har det ock­så va­rit så vik­tigt att re­ge­ring­en slog fast att släk­ting­ar kan kom­ma på be­sök, de som äger egen­dom i Fin­land kan kom­ma och de som åker egen båt får kom­ma hit. Na­tur­ligt­vis så att man gör sitt yt­ters­ta för att föl­ja reg­ler­na med den fri­vil­li­ga ka­ran­tä­nen på två vec­kor, till­räck­li­ga sä­ker­hets­av­stånd och god hand­hy­gi­en. Fin­län­da­re har för­stås all­tid rätt att kom­ma till sitt hem­land och re­sa här­i­från.

Re­ge­ring­en har ge­nom­gå­en­de ve­lat slå vakt om att grän­sen till Sve­ri­ge ska öpp­nas så snart det epi­de­mi­o­lo­gis­ka lä­get tillå­ter. Jag föl­jer no­ga med si­tu­a­tio­nen ock­så i Sve­ri­ge, och det är myc­ket po­si­tivt att an­ta­let döds­fall och an­ta­let pa­ti­en­ter som får in­ten­siv­vård mins­kar. Sam­ti­digt är det na­tur­ligt att man hit­tar fler smit­ta­de då man tes­tar mer. Men på det he­la ta­get fö­re­fal­ler ut­veck­ling­en i Sve­ri­ge gå åt rätt håll, och det är centralt. Det finns re­gi­o­ner som bör­jar ha ett rik­tigt gott lä­ge, vil­ket är värt att no­te­ra då föl­jan­de steg ska tas om gräns­öpp­ning­ar.

I Nor­dis­ka rå­det har vi sla­git fast att Nor­den ska va­ra värl­dens mest in­te­gre­ra­de re­gi­on. SFP och jag har job­bat hårt för att åstad­kom­ma ett ge­men­samt nor­diskt e-ID. Up­pen­bart är att vi yt­ter­li­ga­re be­hö­ver för­dju­pa sa­m­ar­be­tet. Co­ro­navå­ren har vi­sat att det finns or­sak att sit­ta ner till­sam­mans och sta­ka ut vägen så att dör­ren mel­lan sys­kon all­tid skul­le kun­na hål­las öp­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.