Häck­da­mer­na ja­gar nytt re­kord

Den sten­hår­da kam­pen om vem som är den snab­bas­te blå­vi­ta da­men på 100 me­ter häck fort­sät­ter i dag i Lah­tis GP. I kväll täv­lar ock­så be­kan­ta namn som Ca­mil­la Ri­chards­son och Leo-Pek­ka Täh­ti på si­na hu­vud­distan­ser.

Hufvudstadsbladet - - Sport - VIL­LE BENGS

An­ni­ma­ri Kor­te, Re­et­ta Hurs­ke och Noo­ralot­ta Ne­zi­ri. Den väl­kän­da tri­on gjor­de upp om se­gern på 100 me­ter häck för­ra vec­kan i GP-täv­ling­ar­na i Jy­vä­skylä och en hård täv­lan om hund­ra­de­lar­na kan vän­tas även i kväll. Då kom al­la tre un­der 13 se­kun­der men det var Kor­te som var snab­bast med ti­den 12,76 – en­dast fy­ra hund­ra­de­lar från sitt na­tions­re­kord.

– I näs­ta GP-täv­ling i Lah­tis sik­tar jag på nytt finskt re­kord, sa­de Kor­te ef­ter pre­sta­tio­nen.

Den 32-åri­ga Kor­te tog i mån­dags upp täv­lingsar­range­mang och start­ti­der på Twit­ter. I en rad in­lägg för­kla­ra­de hon att Yle som sän­der täv­ling­ar­na har allt­för stor makt vad be­träf­far tid­ta­bel­ler och me­na­de att se­na lopp i sva­la­re för­hål­lan­den in­ne­bär ris­ker för häck­lö­pa­re.

– Kloc­kan 21 är det i re­gel kallt, of­ta 4–5 gra­der sva­la­re än kloc­kan 18. Sär­skilt i kort­di­stanslöp­ning är ris­ken för ska­dor myc­ket stor och att pre­ste­ra toppre­sul­tat svårt. Kloc­kan 21 är ock­så nor­malt lägg­dags för id­rot­ta­re, vil­ket in­ne­bär att ener­gi­ni­vå­er­na är som sva­gast då, skri­ver Kor­te på Twit­ter.

I stil med för­ra vec­kans GP i Jy­vä­skylä lö­per häck­da­mer­na sin fi­nal som kväl­lens sista start i Lah­tis kloc­kan 20.50. Tid­ta­bel­len är dock en­ligt Kor­te ett steg åt rätt håll. Hon pri­sar ar­ran­gö­rer­na som har för­hand­lat fram en pa­us på en tim­me mel­lan för­sö­ken och fi­na­len.

För med­täv­lar­na Ne­zi­ri och Hurs­ke

tycks tid­punk­ten för lop­pet in­te spe­la li­ka stor roll.

– Om star­ten går li­te fö­re kloc­kan nio är det helt ok, en tim­me hit el­ler dit är knap­past av­gö­ran­de, sä­ger Ne­zi­ri till Il­ta-Sa­no­mat.

– Man mås­te va­ra nöjd över att Yle sän­der vå­ra lopp på bäs­ta möj­li­ga tid för tit­tar­na, kom­men­te­rar Hurs­ke.

Ri­chards­son på bravur­sträc­kan

Bå­de Ca­mil­la Ri­chards­son och To­pi Rai­ta­nen ses för förs­ta gång­en för sä­song­en på si­na hu­vud­distan­ser, 3 000 me­ter hin­der. Va­sa IS-lö­pa­ren Ri­chards­son har in­lett som­ma­ren med att lö­pa 5 000 me­ter i ju­ni i Es­bo och 1 500 me­ter i Jy­vä­skylä men tids­mäs­sigt har re­sul­ta­ten va­rit mag­ra. I Lah­tis kan publi­ken dock vän­ta sig ett tufft lopp då Ri­chards­son får säll­skap av bland an­nat ne­der­länds­ka Jas­mijn Bak­ker, sjua i U-22 EM i fjol, och ita­li­ens­ka mäs­ta­ren Isa­bel Mat­tuz­zi. Ri­chards­son lär bör­ja jak­ten på ett nytt per­son­bäs­ta ef­ter att ha löpt ti­den 9.35,27 för­ra som­ma­ren.

Täh­ti för­be­re­der för To­kyo

Ock­så Leo-Pek­ka Täh­ti in­le­der sin täv­lings­sä­song i Lah­tis. I och med att de pa­ra­lym­pis­ka spe­len och som­ma­rens EM flyt­ta­des fram­åt blir det­ta ett för­be­re­dan­de år in­för näs­ta som­mar. Det kom­mer att hand­la myc­ket om att tes­ta oli­ka red­skap in­för To­kyo, men världs­re­kord­s­in­ne­ha­va­ren har höga för­vänt­ning­ar re­dan i kväll.

”I den in­le­dan­de täv­ling­en är må­let på 100 me­ter 14,19, vil­ket mot­sva­rar års­bäs­ta­re­sul­ta­tet satt av au­stra­li­en­sa­ren Sam Car­ter. Det kan jag ab­so­lut nå och själv­klart får det gå for­ta­re ock­så”, sä­ger Täh­ti i ett press­med­de­lan­de.

Täh­ti täv­lar på två di­stan­ser i Lah­tis.

– Jag ser ock­så fram emot 200 me­ter. Far­ten har hit­tills va­rit lo­van­de, så sik­tet är in­ställt på att kom­ma så nä­ra 25 se­kun­der som möj­ligt.

Lah­tis GP sänds på Yles ka­na­ler med start kloc­kan 18.30.

FO­TO: HANNU RAINAMO / LEHTIKUVA

Re­et­ta Hurs­ke (från väns­ter), Noo­ralot­ta Ne­zi­ri och An­ni­ma­ri Kor­te är de in­hems­ka topp­nam­nen på 100 me­ter häck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.