Näs­tan 500 ext­ra stu­die­plat­ser i höst

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - WALTER LüTTGE

I höst kom­mer 4246 nya stu­den­ter bör­ja stu­de­ra vid Helsing­fors uni­ver­si­tet. Av dem bör­jar 3866 på kan­di­dat­pro­gram­met.

Den här vå­ren an­sök­te sam­man­lagt 32 541 per­so­ner om en stu­die­plats vid Helsing­fors uni­ver­si­tet. Av dem an­togs 4 246 nya stu­den­ter. An­de­len stu­de­ran­de som er­bjuds en stu­die­plats ut­i­från sitt be­tyg är 61 pro­cent och den to­ta­la an­tag­nings­pro­cen­ten till kan­di­dat­pro­gram­men var 12,4 pro­cent.

Universite­tet kan i höst er­bju­da 428 nya plat­ser tack va­re stöd från re­ge­ring­en. Stö­det in­rät­ta­des så att universite­tet skul­le kun­na ta emot fle­ra nya stu­de­ran­de, som an­nars skul­le gå syss­lo­lö­sa på grund av co­ro­nae­pi­de­min. De nya stu­die­plat­ser­na finns hu­vud­sak­li­gen in­om den ma­te­ma­tisk-na­tur­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten och den pe­da­go­gis­ka fa­kul­te­ten in­om små­barnspe­da­go­gik.

Vå­rens ur­vals­prov ord­na­des i form av ett tu­de­lat di­gi­talt prov. Un­der pro­vet up­pe­höll universite­tet en te­le­fon­ka­nal dit del­ta­gar­na kun­de ringa för tek­niskt stöd.

”Vi kom­mer i fram­ti­den att dra nyt­ta av er­fa­ren­he­ter­na med de di­gi­ta­la ur­vals­pro­ven, men lik­nan­de prov kom­mer in­te att ord­nas un­der nor­ma­la om­stän­dig­he­ter”, sä­ger che­fen för an­sök­nings­ser­vicen Si­ni Saa­ren­hei­mo i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.