Ing­en har ifrå­ga­satt ytt­ran­de­fri­he­ten

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - OLE NORRBACK Va­sa

RIKS­DA­GEN Grund­la­gen tol­kas av grund­lags­ut­skot­tet i riks­da­gen en­ligt ut­lå­tan­den från sak­kun­ni­ga. Ing­en sak­kun­nig ha­de sam­ma åsikt som Pe­ter Öst­man (KD) och den mi­no­ri­tet i riks­da­gen som in­te vil­le be­vil­ja åtal­s­ef­ter­gift i fal­let Mä­en­pää. Öst­man har an­gett två po­li­ti­ker på Sam­lings­par­ti­ets hö­ger­kant som si­na auk­to­ri­te­ter när han tog ställ­ning. Det är till att hål­la sig med ex­per­ter!

Ju­dar­na kal­la­des ohy­ra i Tyskland på 1930-ta­let, och vi vet vad som hän­de. En­ligt vår lag­stift­ning skall in­va­si­va djur- och växtar­ter utro­tas i vårt land. Riks­dags­le­da­mot Mä­en­pääs ut­ta­lan­de om att tex­ten om de in­va­si­va ar­ter­na i re­ge­rings­pro­gram­met var på fel plats, var mer än häp­nads­väc­kan­de. Det är ing­en hem­lig­het att det var in­vand­rar­na/ut­län­ning­ar­na han ha­de i tan­kar­na.

Riks­da­gen be­slöt var­ken om att be­nå­da el­ler kors­fäs­ta, ut­an om att fö­ra ären­det till dom­stol el­ler in­te. Av po­li­tis­ka or­sa­ker val­de Öst­man och hans yt­ter­hö­ger­kom­pi­sar att hind­ra rät­ten från att ha sin gång. En van­lig med­bor­ga­re ha­de ham­nat i dom­stol. Hur skul­le det va­ra om Öst­man skul­le slå vakt om vär­dig­he­ten i riks­da­gens de­batt i en­lig­het med grund­la­gen, och vi­sa mind­re om­tan­ke för si­na ex­tre­ma vän­ner.

Jag ha­tar ing­en, men tyc­ker il­la om en del be­te­en­den och är rädd för en del åsik­ter. Det är nu vi skall re­a­ge­ra, vi som vill slå vakt om rätts­sam­häl­let och de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na. Det är nu vi ska ta tyd­ligt av­stånd från po­li­tisk och re­li­giös fa­na­tism och från tan­kar som är skräm­man­de li­ka de som för­de Eu­ro­pa in i ka­ta­stro­fen på 1930-ta­let.

Kim­mo Sa­si (HBL 11.7) slår in öpp­na dör­rar när han ta­lar om ytt­ran­de­fri­he­ten. Ing­en har ifrå­ga­satt den, var­ken den all­män­na el­ler riks­dags­le­da­mö­ter­nas. Dä­re­mot vil­le riks­å­kla­ga­ren tes­ta grän­ser­na i dom­stol: ing­en av de sak­kun­ni­ga om grund­la­gen an­mäl­de an­nan åsikt, och en ma­jo­ri­tet i bå­de grund­lags­ut­skot­tet och i ple­num höll med. Ty­värr kan ock­så det så vik­ti­ga mi­no­ri­tets­skyd­det miss­bru­kas.

Nå­got för­vå­nan­de är Sa­si be­kym­rad över med­bor­gar­nas rätt att po­li­san­mä­la en riks­dags­le­da­mot för den­nes tal i ple­num. Det är nog ett av de mins­ta pro­ble­men med den ut­om­par­la­men­ta­ris­ka verk­sam­he­ten.

Ytt­ran­de­fri­he­ten och de­mo­kra­tin ho­tas in­te av dem som vill slå vakt om ett ci­vi­li­se­rat språk­bruk.

Jag hop­pas Pe­ter Öst­man och and­ra an­vän­der som­ma­ren till ef­ter­tan­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.